Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 16.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2020 roku.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie 1 – Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,  

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym, 

Zadanie 3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży. 

Wysokość środków publicznych 

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań  o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2020 roku wynosi 95 000 PLN. 2. 

Wymagany wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł wynosi minimum 10% w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.  

3. Wkład własny osobowy i rzeczowy nie jest elementem kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (cz. V B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania), jeżeli występuje należy go opisać w ofercie w cz. IV Charakterystyka oferenta pkt 2. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – Świętokrzyskie dla młodych, zadanie nr …” oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057): 

1) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 35, (godz. 7.30 – 15.30), 
2) Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13, (godz. 7.30 – 15.30), 3) lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce. 

Ofertę należy złożyć do dnia 16 marca 2020 roku. UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego). 

Każdy wnioskodawca może złożyć do konkursu jedną ofertę na jeden rodzaj zadania.

Reklama