Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem

Reklama
Nabór od 26.02.2020 do 18.03.2020 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych o raz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację  zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem" w formie wsparcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama