Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu...

Reklama
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech"
Nabór od 27.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech" .

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: „Działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”. 

Pula środków na realizację zadania:​ 2 000 000 zł (sł. dwa miliony złotych)

Informacje specyfikujące zadanie:

 1. zadanie należy zorganizować na terytorium Polski, w formie minimum 14-dniowej akcji wyjazdowej. W ofercie należy określić dokładne miejsce, okres pobytu oraz liczbę uczestników;
 2. zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu województwa mazowieckiego;
 3. należy zrekrutować co najmniej 50% uczestników programu biorących udział w zajęciach profilaktycznych w ilości 30 godzin dla każdego uczestnika w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. realizowanego w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach młodzieżowych lub innych ośrodkach prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 4. wymagane jest aby w ofercie w części zasoby kadrowe nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.);
 5. W ramach realizacji zadania wykonawcę zobowiązuje się do:
 1. dokonania naboru uczestników programu przy udziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodków Pomocy Społecznej,  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
 2. zorganizowania letniego wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);
 3. przeprowadzenia dla każdego uczestnika wypoczynku min. 25 godzin programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia na każdym turnusie wypoczynkowym;
 4. zajęcia w ramach programu, z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone powinny być przez osoby legitymujące
  się kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zaplanowanych w ofercie działań.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna miejsca pobytu (od 0 do 4 pkt z czego dodatkowe punkty przyznane będą za: pobyt nad morzem 4 pkt, pobyt nad jeziorem 3 pkt, pobyt w górach 2 pkt z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej niż 4 pkt);
 2. pochodzenie uczestników projektu z terenów gmin wiejskich województwa mazowieckiego (od 0 do 2 pkt z czego każdy punkt przyznany zostanie za jedną gminę wiejską z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej niż 2 pkt );
 3. udział osób z niepełnosprawnością w realizacji zadania (od 0 do 2 pkt z czego każdy dodatkowy punkt przyznany zostanie za jedną osobę z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 2 punkty);
 4. stosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami w udziale w realizacji zadania (od 0 do 2 pkt przy czym za wykazanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami oferent otrzyma 2 pkt, a za niespełnienie warunku 0 pkt).

UWAGA: Zaleca się, by informacje (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie)  dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów, wynikających ze specyfiki zadania konkursowego, zawarte były  w pkt III.3 oferty.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ.

 

 

 

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama