Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu...

Reklama
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech"
Nabór od 27.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech" .

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: „Działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”. 

Pula środków na realizację zadania:​ 2 000 000 zł (sł. dwa miliony złotych)

Informacje specyfikujące zadanie:

 1. zadanie należy zorganizować na terytorium Polski, w formie minimum 14-dniowej akcji wyjazdowej. W ofercie należy określić dokładne miejsce, okres pobytu oraz liczbę uczestników;
 2. zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu województwa mazowieckiego;
 3. należy zrekrutować co najmniej 50% uczestników programu biorących udział w zajęciach profilaktycznych w ilości 30 godzin dla każdego uczestnika w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. realizowanego w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach młodzieżowych lub innych ośrodkach prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 4. wymagane jest aby w ofercie w części zasoby kadrowe nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.);
 5. W ramach realizacji zadania wykonawcę zobowiązuje się do:
 1. dokonania naboru uczestników programu przy udziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodków Pomocy Społecznej,  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
 2. zorganizowania letniego wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);
 3. przeprowadzenia dla każdego uczestnika wypoczynku min. 25 godzin programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia na każdym turnusie wypoczynkowym;
 4. zajęcia w ramach programu, z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone powinny być przez osoby legitymujące
  się kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zaplanowanych w ofercie działań.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna miejsca pobytu (od 0 do 4 pkt z czego dodatkowe punkty przyznane będą za: pobyt nad morzem 4 pkt, pobyt nad jeziorem 3 pkt, pobyt w górach 2 pkt z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej niż 4 pkt);
 2. pochodzenie uczestników projektu z terenów gmin wiejskich województwa mazowieckiego (od 0 do 2 pkt z czego każdy punkt przyznany zostanie za jedną gminę wiejską z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej niż 2 pkt );
 3. udział osób z niepełnosprawnością w realizacji zadania (od 0 do 2 pkt z czego każdy dodatkowy punkt przyznany zostanie za jedną osobę z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 2 punkty);
 4. stosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami w udziale w realizacji zadania (od 0 do 2 pkt przy czym za wykazanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami oferent otrzyma 2 pkt, a za niespełnienie warunku 0 pkt).

UWAGA: Zaleca się, by informacje (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie)  dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów, wynikających ze specyfiki zadania konkursowego, zawarte były  w pkt III.3 oferty.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ.

 

 

 

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama