Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 09.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności.

Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 150 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal wskazany przez Zleceniodawcę.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie merytoryczne panelu obywatelskiego oraz zasad jego działania zgodnie z poniższymi standardami:

1. Przygotowanie regulaminu panelu obywatelskiego.

2. Przygotowanie scenariusza spotkań panelu oraz zasad prac nad propozycjami rekomendacji i głosowanie nad nimi.

3. Opracowanie materiałów informacyjnych dla wszystkich stron panelu.

4. Zawarcie i realizacja umowy o usługę cateringową, która w swym zakresie obejmie obsługę wszystkich spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego dla nie mniej niż 75 osób.

5. Promocja idei panelu obywatelskiego wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

6. Przygotowanie materiałów promocyjnych (projektu grafik, plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych) wraz z przeniesieniem praw autorskich na Gminę Miejską Kraków.

7. Pokrycie kosztów ubezpieczenia.

8. Wyłonienie grupy panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

9. Bieżący kontakt z wyłonioną grupą panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

10. Zawarcie umów cywilno-prawnych z panelistkami i panelistami, wraz z wypłatą diet i wystawieniem rozliczenia PIT.

11. Przeszkolenie panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

12. Dokonanie wyboru grona ekspertów w porozumieniu z Zleceniodawcą.

13. Zawarcie umów cywilno-prawnych z ekspertami i ekspertkami, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

14. Wybór facylitatorów, współpraca z nimi i zawarcie umów cywilno-prawnych, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

15. Zrealizowanie minimum 3 spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego w tym spotkania inaugurującego.

16. Koordynacja przebiegu panelu.

17. Wypracowanie rekomendacji panelu.

18. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu uwzględniającego wytyczne Zamawiającego tj.:

a) opis doboru panelistów i panelistek, stosowne informacje zostaną przedstawione przez Zamawiającego;

b) przebieg moderowanych spotkań;

c) wypracowane rekomendacje;

d) przebieg i wynik głosowania.

19. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.

20. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Gminy Miejskiej Kraków oraz do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Gminę Miejską Kraków.

21. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Referatem ds. Partycypacji i Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

22. Działania promocyjne w ramach zadania muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Urząd Miasta Krakowa.

23. Wszystkie materiały graficzne powstałe w wyniku realizacji zadania muszą być konsultowane ze wskazanym pracownikiem Referatu ds. Partycypacji i Dialogu przed ich publikacją oraz uzyskać akceptację Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1. Organizacja panelu obywatelskiego na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej z udziałem nie mniej niż 60 panelistów i panelistek.

2. Zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym jakim jest panel obywatelski.

3. Zapoznanie mieszkańców z działaniami Gminy Miejskiej Kraków na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia jakim jest panel obywatelski.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Przebieg panelu obywatelskiego w formie nie mniej niż 3 spotkań w ramach wydarzenia, przy udziale planowanej liczy panelistów tj. nie mniej niż 60 oraz zaproszonych ekspertów.

2. Uzyskanie zgłoszeń chęci udziału w panelu obywatelskim mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków potwierdzone rejestracją.

3. Przeszkolenie nie mniej niż 60 panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

4. Wypracowanie rekomendacji na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

5. Opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

6. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca 2020 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama