Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 09.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności.

Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 150 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal wskazany przez Zleceniodawcę.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie merytoryczne panelu obywatelskiego oraz zasad jego działania zgodnie z poniższymi standardami:

1. Przygotowanie regulaminu panelu obywatelskiego.

2. Przygotowanie scenariusza spotkań panelu oraz zasad prac nad propozycjami rekomendacji i głosowanie nad nimi.

3. Opracowanie materiałów informacyjnych dla wszystkich stron panelu.

4. Zawarcie i realizacja umowy o usługę cateringową, która w swym zakresie obejmie obsługę wszystkich spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego dla nie mniej niż 75 osób.

5. Promocja idei panelu obywatelskiego wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

6. Przygotowanie materiałów promocyjnych (projektu grafik, plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych) wraz z przeniesieniem praw autorskich na Gminę Miejską Kraków.

7. Pokrycie kosztów ubezpieczenia.

8. Wyłonienie grupy panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

9. Bieżący kontakt z wyłonioną grupą panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

10. Zawarcie umów cywilno-prawnych z panelistkami i panelistami, wraz z wypłatą diet i wystawieniem rozliczenia PIT.

11. Przeszkolenie panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

12. Dokonanie wyboru grona ekspertów w porozumieniu z Zleceniodawcą.

13. Zawarcie umów cywilno-prawnych z ekspertami i ekspertkami, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

14. Wybór facylitatorów, współpraca z nimi i zawarcie umów cywilno-prawnych, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

15. Zrealizowanie minimum 3 spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego w tym spotkania inaugurującego.

16. Koordynacja przebiegu panelu.

17. Wypracowanie rekomendacji panelu.

18. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu uwzględniającego wytyczne Zamawiającego tj.:

a) opis doboru panelistów i panelistek, stosowne informacje zostaną przedstawione przez Zamawiającego;

b) przebieg moderowanych spotkań;

c) wypracowane rekomendacje;

d) przebieg i wynik głosowania.

19. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.

20. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Gminy Miejskiej Kraków oraz do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Gminę Miejską Kraków.

21. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Referatem ds. Partycypacji i Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

22. Działania promocyjne w ramach zadania muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Urząd Miasta Krakowa.

23. Wszystkie materiały graficzne powstałe w wyniku realizacji zadania muszą być konsultowane ze wskazanym pracownikiem Referatu ds. Partycypacji i Dialogu przed ich publikacją oraz uzyskać akceptację Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1. Organizacja panelu obywatelskiego na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej z udziałem nie mniej niż 60 panelistów i panelistek.

2. Zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym jakim jest panel obywatelski.

3. Zapoznanie mieszkańców z działaniami Gminy Miejskiej Kraków na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia jakim jest panel obywatelski.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Przebieg panelu obywatelskiego w formie nie mniej niż 3 spotkań w ramach wydarzenia, przy udziale planowanej liczy panelistów tj. nie mniej niż 60 oraz zaproszonych ekspertów.

2. Uzyskanie zgłoszeń chęci udziału w panelu obywatelskim mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków potwierdzone rejestracją.

3. Przeszkolenie nie mniej niż 60 panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

4. Wypracowanie rekomendacji na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

5. Opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

6. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca 2020 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama