Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego:

Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych w tym:

1. Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Wsparcie rozwoju sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Zadanie 1 – środki w wys. 250 000,00 zł.

Zadanie 2 – środki w wys. 250 000,00 zł

Termin i czas realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 kwietnia 2020 r. a zakończenie zadania winno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce realizacji zadania:

Zadania, określone przez Oferentów w drodze konkursu ofert, mogą być realizowane w dowolnych formach i miejscach, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniających ich najwyższą skuteczność.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości:

w roku 2018 kwotę 500 000,00 złotych,

w roku 2019 kwotę 500 000,00 złotych.

1. Warunki realizacji zadania objętego konkursem:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie Działań na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych podejmowanych na rzecz poprawy ogólnej sprawności oraz jakości życia niepełnosprawnych uczestników zadania, aktywizację sportową osób niepełnosprawnych, udział niepełnosprawnych zawodników w zawodach oraz zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców niepełnosprawnych poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej.

Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu wyczynowego, tak aby na kolejnych igrzyskach paraolimpijskich Kraków był liczniej reprezentowany.

2. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

a) zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach sportowych;

b) prowadzenie cyklicznych zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych;

c) organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych;

d) wspieranie rozwoju zajęć sportowych osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

e) wsparcie sekcji sportowych osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich, które już funkcjonują w naszym mieście;

f) popularyzacja różnych dyscyplin sportu w Gminie Miejskiej Kraków.

3. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego:

W trakcie realizacji zadania przeprowadzony zostanie proces szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, poprawa sprawności fizycznej poprzez przeprowadzenie różnych, systematycznych form aktywności ruchowych czy prozdrowotnych poprzez:

organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych, stacjonarnych dla osób we wszystkich grupach niepełnosprawności z wykorzystaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych (w tym m.in. obiekty szkolne, tereny zielone itp.) na terenie Gminy miejskiej Kraków.

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to listy przeprowadzonych treningów oraz wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

4. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Dopuszcza się złożenie przez jedną Organizację więcej niż jednej oferty, z tym że jedna Organizacja może złożyć nie więcej niż jedną ofertę dla zadania nr 1 i nie więcej niż jedną ofertę dla zadania nr 2.

6. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 250 000 złotych.

7. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, świadczeń pieniężnych od odbiorców, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta wynosi 15%, co oznacza, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy stanowi 5%.

Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym świadczeń pieniężnych odbiorców zadania publicznego.

Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

Sposób i termin składania ofert

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 marca 2020 roku o godz. 15:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment A, pok. 12 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 15:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama