Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Mecenat Małopolski – I edycja”

Reklama
Nabór od 18.02.2020 do 11.03.2020 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół ds. aktywności kulturowej ul. Zacisze 5, Kraków Tel: (12) 63-03-511, fax (12) 63-03-341
Łączny budżet 2,6 mln PLN
Od 60% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn.. „Mecenat Małopolski – I edycja”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

 1. wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
 2. rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
 3. polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą;
 4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
 5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
 6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
 7. zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.02.2020 r., a kończyć nie później niż 31.12.2020 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:

 1. 20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania nie przekracza 75 000 zł,
 2. 40% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania przekracza 75 000 zł.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania, jednak należy go opisać w cz. IV pkt. 2 oferty.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.
 2. Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są także w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Mecenat Małopolski – I edycja”

Termin składania ofert:

2020-03-13

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

 1. wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.
 2. wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00 należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

Reklama