Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie w 2020 r. świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 20.03.2020 15:30
Wydział Zdrowia i Profilaktyki
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w 2020 r. świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.    

I. Rodzaj zadania publicznego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

II. Tytuł zadania publicznego
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

III. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2020 r. placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlicy socjoterapeutycznej) świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

IV. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Zapewnienie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej (świetlicy socjoterapeutycznej) oraz realizacji jej zadań, w tym prowadzenia grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

V. Forma realizacji zadania publicznego
Wsparcie.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2020 r. środki finansowe w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

VII. Termin realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 r. (piątek ) do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama