Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie w 2020 r. świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Reklama
Nabór od 25.02.2020 do 20.03.2020 15:30
Wydział Zdrowia i Profilaktyki
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w 2020 r. świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym..

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.    

I. Rodzaj zadania publicznego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

II. Tytuł zadania publicznego
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

III. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2020 r. placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlicy socjoterapeutycznej) świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

IV. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Zapewnienie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej (świetlicy socjoterapeutycznej) oraz realizacji jej zadań, w tym prowadzenia grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

V. Forma realizacji zadania publicznego
Wsparcie.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2020 r. środki finansowe w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

VII. Termin realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 r. (piątek ) do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama