Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”

Reklama
Nabór od 18.02.2020 do 11.03.2020 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół ds. aktywności kulturowej ul. Zacisze 5, Kraków Tel: (12) 63-03-476, 63-03-511, 63-03-439, 37-96-092, fax (12) 63-03-341
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”.

Opis konkursu:

W ramach konkursu pod nazwą „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II” wspierane będą najbardziej wartościowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne przypominające postać św. Jana Pawła II - niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Kościoła Katolickiego, wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju.

Zadania powinny włączać mieszkańców Małopolski – różnych pokoleń – w świadome i godne świętowanie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przywoływać nauczanie Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski, ukazywać ślady obecności Karola Wojtyły w Małopolsce, przypominać o Jego wielkiej spuściźnie i niezwykłej osobowości.

Zgłaszane do konkursu zadania, realizowane w różnych formach wcześniej starannie przygotowanych, powinny mieć na celu:

  1. upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz wielkiego pontyfikatu papieskiego;
  2. przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski;
  3. ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.

W ramach otwartego konkursu ofert wspierane będą następujące zadania, których charakter jest zgodny z założonymi w ust. 3 celami konkursu:

  1. organizacja i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz innych inicjatyw;
  2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę poprzez działania realizowane ze społecznościami lokalnymi przy wykorzystaniu np. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru bądź za pomocą działań wspólnych;
  3. wydawanie niekomercyjnych publikacji w postaci drukowanej oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku.

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia ich realizacji, poprzez udzielenie dotacji.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.02.2020 r., a kończyć nie później niż 31.12.2020 r.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 złotych.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania, jednak należy go opisać w cz. IV pkt. 2 oferty.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  1. wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.
  2. Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są także w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”

Termin składania ofert:

2020-03-13

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do *11 marca 2020 roku do godz. 15.00.*

2) wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00 należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

Reklama