Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”

Reklama
Nabór od 18.02.2020 do 11.03.2020 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół ds. aktywności kulturowej ul. Zacisze 5, Kraków Tel: (12) 63-03-476, 63-03-511, 63-03-439, 37-96-092, fax (12) 63-03-341
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”.

Opis konkursu:

W ramach konkursu pod nazwą „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II” wspierane będą najbardziej wartościowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne przypominające postać św. Jana Pawła II - niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Kościoła Katolickiego, wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju.

Zadania powinny włączać mieszkańców Małopolski – różnych pokoleń – w świadome i godne świętowanie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przywoływać nauczanie Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski, ukazywać ślady obecności Karola Wojtyły w Małopolsce, przypominać o Jego wielkiej spuściźnie i niezwykłej osobowości.

Zgłaszane do konkursu zadania, realizowane w różnych formach wcześniej starannie przygotowanych, powinny mieć na celu:

  1. upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz wielkiego pontyfikatu papieskiego;
  2. przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski;
  3. ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.

W ramach otwartego konkursu ofert wspierane będą następujące zadania, których charakter jest zgodny z założonymi w ust. 3 celami konkursu:

  1. organizacja i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz innych inicjatyw;
  2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę poprzez działania realizowane ze społecznościami lokalnymi przy wykorzystaniu np. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru bądź za pomocą działań wspólnych;
  3. wydawanie niekomercyjnych publikacji w postaci drukowanej oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku.

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia ich realizacji, poprzez udzielenie dotacji.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.02.2020 r., a kończyć nie później niż 31.12.2020 r.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 złotych.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania, jednak należy go opisać w cz. IV pkt. 2 oferty.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  1. wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.
  2. Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są także w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”

Termin składania ofert:

2020-03-13

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.

2) wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00 należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

Reklama