Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „BO Małopolska 2020”

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 05.03.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2020”.

Opis konkursu:

 1. W ramach Konkursu zlecone będzie zadanie publiczne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej (zwanej dalej kampanią) skierowanej do mieszkańców Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, wspierającej wdrażanie i realizację V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 2. Kampania powinna zostać przygotowana w oparciu o spójny system identyfikacji wizualnej i być przeprowadzona w dwóch odsłonach, w różnorodnych formach, z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców Małopolski oraz mieć realny zasięg całego Województwa Małopolskiego. Oferent zobowiązany jest do doboru najskuteczniejszych obecnie kanałów informacyjnych (kierując się wyborem ze względu na poziom oddziaływania wybranych kanałów komunikacyjnych na populację Małopolan: wskaźniki odsłon, wielkość nakładu i jego sprzedaż, słuchalność, oglądalność, wielkości materiałów i ich pozycjonowanie oraz miejsca ich ekspozycji, itp.) z uwzględnieniem specyfiki segmentacji geograficznej Małopolski w odniesieniu do subregionów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W ofercie należy zawrzeć harmonogram i opis koncepcji strategii kampanii, mającej na celu przybliżenie idei budżetu obywatelskiego mieszkańcom Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, w tym promocję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w podziale na następujące etapy:
 • Etap I – tzw. pierwsza odsłona kampanii, składająca się z działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych, zachęcających do zgłaszania zadań do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach której Oferent zobowiązany jest do:
  1. oparcia kampanii na haśle, które będzie skutecznie zachęcać do zgłaszania zadań;
  2. oparcia kampanii na postaciach Tomka i Małgosi z IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa
  3. poinformowania mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia, o zasadach, terminach i możliwości składania zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Planowany termin składania zadań: od 1 do 30 kwietnia br.
 • Etap II – tzw. druga odsłona kampanii, składająca się z działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych, zachęcających do głosowania na zadania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach której Oferent zobowiązany jest do:
  1. oparcia kampanii na haśle, które będzie skutecznie zachęcać do głosowania;
  2. oparcia kampanii na postaciach Tomka i Małgosi z IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego;
  3. poinformowania mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia o odbywającym się głosowaniu  w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, a także o zasadach, terminach, sposobach i miejscach głosowania. Planowany termin głosowania: od 4 września do 25 września br.
 1. Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadania publicznego, które Oferent jest zobowiązany ująć w cz. III pkt. 6 oferty:

  1. Nazwa rezultatu: liczba przygotowanych i przeprowadzonych odsłon kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej dot. zasad i możliwości zgłaszania zadań do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

   • Planowany poziom osiągniecia rezultatu – min. 1 odsłona,
   • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja w postaci plików graficznych, mediaplanów, raportów z emisji, oryginałów opublikowanych reklam w prasie, zrzutów ekranów (print screenów – dotyczy działań prowadzonych w internecie), zdjęć dokumentujących realizację poszczególnych działań części outdoorowej kampanii itp.
  2. Nazwa rezultatu: liczba przygotowanych i przeprowadzonych odsłon kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej dot. zasad i możliwości głosowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

   • Planowany poziom osiągniecia rezultatu – min. 6 grup docelowych, w tym: mieszkańcy subregionów: Tarnowskiego (obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski), subregionu Sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), subregionu Podhalańskiego (powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki), subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski), subregionu krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) i subregionu miasta Kraków.
   • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja w postaci plików graficznych, mediaplanów, raportów z emisji, oryginałów opublikowanych reklam w prasie, zrzutów ekranów (print screenów – dotyczy działań prowadzonych w internecie), zdjęć dokumentujących realizację poszczególnych elementów części outdoorowej kampanii itp.
   • Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 4 kanałów, w tym: radio, prasa, internet, outdoor.
   • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja w postaci plików graficznych, mediaplanów, raportów z emisji, oryginałów opublikowanych reklam w prasie, zrzutów ekranów (print screenów – dotyczy działań prowadzonych w internecie), zdjęć dokumentujących realizację poszczególnych elementów części outdoorowej kampanii itp.|
  3. Nazwa rezultatu: Liczba zadań zgłoszonych do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

   • Planowany poziom osiągniecia rezultatu: min. 100 zadań.
   • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz zgłoszonych zadań do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
  4. Nazwa rezultaty: Liczba wszystkich głosów mieszkańców oddanych w V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

   • Planowany poziom osiągniecia rezultatu: min. 100 tys. głosów
   • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wyniki głosowania V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Nazwa rezultatu: Liczba kanałów informacyjnych/komunikacyjnych wykorzystanych w obu odsłonach kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej

Nazwa rezultatu: Liczba grup docelowych odbiorców dwóch odsłon kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej

 • Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 1 odsłona,
 • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja w postaci plików graficznych, mediaplanów, raportów z emisji, oryginałów opublikowanych reklam w prasie, zrzutów ekranów (print screenów – dotyczy działań prowadzonych w internecie), zdjęć dokumentujących realizację poszczególnych działań części outdoorowej kampanii itp.
 1. Oferent może wykazać dodatkowe rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 2. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2020 roku na realizację zadania wybranego w ramach Konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
 3. Do Konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w terminie od 16 marca do dnia 16 listopada 2020 r.
 4. Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 5. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
 6. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na: koszty realizacji działań i koszty administracyjne. Poziom kosztów administracyjnych ponoszonych z dotacji nie może przekroczyć 4,5 % wartości dotacji.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.
 8. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 9. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Województwo Małopolskie może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych, w tym regulaminu, o czym niezwłocznie informuje poprzez umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert „BO Małopolska 2020”

Termin składania ofert:

2020-03-05

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama