Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne” - konkus odwołany

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego, Os. Teatralne 4a, Kraków 31-945 tel. (012) 61 60 719; (012) 61 60 747; (012) 61 60 718 Sekretariat: tel. (012) 61-60-700, fax. (012) 61-60-701
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwaryy konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 180 000,00 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania polegające na:

1) wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół naukowych,

2) popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,

3) kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,

4) wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym zakresie wykorzystaniu dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,

5) rozwoju współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się Innymi środkami finansowymi lub sumą Innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania, rozumianym jako suma innych środków finansowych, wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, z zastrzeżeniem, iż wykazanie się innymi środkami finansowymi jest obligatoryjne.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalności wydatków, zasady konstrukcji budżetu, terminy i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria wyboru ofert, zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania zawarte zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 196/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest nawiązanie współpracy pomiędzy ww. organizacjami pozarządowymi i podmiotami a akademickimi kołami naukowymi (studenckimi/doktoranckimi) działającymi na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych.

Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w Ogłoszeniu.

1) Oferta

Oferta powinna zostać złożona na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

2) Załączniki do oferty:

a) aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

  • w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

  • w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;

  • w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie OPP;

b) inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 Ogłoszenia, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną; w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 UoDPPioW, do oferty należy załączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

c) Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;

d) potwierdzenie współpracy pomiędzy Oferentem/Oferentami i akademickimi kołami naukowymi działającymi na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych (konieczne jest podpisanie obustronne przez osoby uprawnione ze strony Oferenta/Oferentów i akademickiego koła naukowego np. listu intencyjnego, listu partnerskiego, porozumienia, oświadczenia o wzajemnej współpracy).

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, Oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Termin składania ofert:

2020-03-06

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama