Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne” - konkus odwołany

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego, Os. Teatralne 4a, Kraków 31-945 tel. (012) 61 60 719; (012) 61 60 747; (012) 61 60 718 Sekretariat: tel. (012) 61-60-700, fax. (012) 61-60-701
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwaryy konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 180 000,00 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania polegające na:

1) wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół naukowych,

2) popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,

3) kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,

4) wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym zakresie wykorzystaniu dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,

5) rozwoju współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się Innymi środkami finansowymi lub sumą Innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania, rozumianym jako suma innych środków finansowych, wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, z zastrzeżeniem, iż wykazanie się innymi środkami finansowymi jest obligatoryjne.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalności wydatków, zasady konstrukcji budżetu, terminy i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria wyboru ofert, zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania zawarte zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 196/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest nawiązanie współpracy pomiędzy ww. organizacjami pozarządowymi i podmiotami a akademickimi kołami naukowymi (studenckimi/doktoranckimi) działającymi na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych.

Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w Ogłoszeniu.

1) Oferta

Oferta powinna zostać złożona na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

2) Załączniki do oferty:

a) aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

  • w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

  • w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;

  • w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie OPP;

b) inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 Ogłoszenia, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną; w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 UoDPPioW, do oferty należy załączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

c) Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;

d) potwierdzenie współpracy pomiędzy Oferentem/Oferentami i akademickimi kołami naukowymi działającymi na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych (konieczne jest podpisanie obustronne przez osoby uprawnione ze strony Oferenta/Oferentów i akademickiego koła naukowego np. listu intencyjnego, listu partnerskiego, porozumienia, oświadczenia o wzajemnej współpracy).

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, Oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” 

Termin składania ofert:

2020-03-06

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama