Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 04.03.2020 15:30
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Dzieci, Niepełnosprawni
Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

a)    działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;

b)   systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych;

zwanym dalej: „zadaniem konkursowym”.

Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w otwartym konkursie ofert są podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

W roku 2019 Wojewoda Małopolski dofinansował w kwocie 490 000 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

a)    działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;

b)   systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

Ponadto dofinansował w wysokości 239 488 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

W roku bieżącym Wojewoda Małopolski nie współfinansował zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju.

Wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji w 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, dostępny jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert oraz w zakładce Komunikaty.

Termin złożeniaofert w konkursie upływa 4 marca 2020 roku.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Oferty można składać:

a)      osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek 9:00-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

b)      za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres:

Wydział Organizacji i Kontroli

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

c)      w wersji elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl

Reklama