Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 04.03.2020 15:30
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Seniorzy, Bezdomni, Dzieci, Niepełnosprawni
Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;

b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych;

zwanym dalej: „zadaniem konkursowym”.

Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w otwartym konkursie ofert są podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

W roku 2019 Wojewoda Małopolski dofinansował w kwocie 490 000 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;

b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

Ponadto dofinansował w wysokości 239 488 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

W roku bieżącym Wojewoda Małopolski nie współfinansował zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju.

Wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji w 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, dostępny jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert oraz w zakładce Komunikaty.

Termin złożeniaofert w konkursie upływa 4 marca 2020 roku.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Oferty można składać:

a) osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek 9:00-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres:

Wydział Organizacji i Kontroli

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

c) w wersji elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl

Reklama