Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 r

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 12.03.2020 15:00
Gdyńskie Centrum Sportu
Łączny budżet 117,97 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 r..

Prezydent Miasta Gdyni

na mocy Zarządzenia nr 2001/20/VIII/S z dnia 18 lutego 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni wybranych dyscyplinach sportu w 2020 roku.

 

I. Zamawiający. 

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81- 382 Gdynia

 

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni

ul. Olimpijska 5/9

81- 538 Gdynia

 

III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

IV. Cele, rodzaje zadań, warunki oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie oraz latach 2019 - 2020.

1. Cele zadania:

a) wpieranie działań służących popularyzacji i rozwojowi w Gdyni piłki ręcznej oraz piłki siatkowej, poprzez realizację systemu szkolenia opartego o cykliczne treningi organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych, udział i organizację imprez sportowych dla dzieci i  młodzieży,
b) stwarzanie warunków do osiągania przez dzieci i młodzież jak najlepszych wyników sportowych w piłce ręcznej i piłce siatkowej,
c) dążenie do zwiększenia liczebności dzieci i młodzieży uprawiającej piłkę ręczną i piłkę siatkową.

2. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 kwietnia 2020 roku, a 31 grudnia 2020 roku w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej oraz piłce siatkowej, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych

3. W ramach niniejszego konkursu przewidziana kwota na wsparcie realizacji zdania  objętego konkursem wynosi łącznie 117.970 zł.
4. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej i piłce siatkowej mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
5. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadań wskazanych w ust. 2 procentowy udział innych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitego kosztu zadania.
6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Zmiany powyżej 10% oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji wymagają uprzedniej zgody Organizatora konkursu i aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty.
8. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.
9. W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego.
10. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania i wskazanych w ofercie rezultatów, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl.
11. Oferent przyjmujący do realizacji zadanie wskazane w ust. 2 zobowiązany jest do dokumentowania organizacji zajęć, w tym odnotowania każdorazowo obecności uczestników zajęć i przebiegu szkolenia w prowadzonym na bieżąco dzienniku zajęć i okazywania go na każde żądanie Organizatora konkursu. Przedmiotowy dziennik może być prowadzony w dowolnej formie np. papierowej, elektronicznej.
12. Na realizację zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nimi dotacje w 2020 roku została przewidziana łącznie kwota 2.250.000 zł. Do tej pory w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert rozdysponowana została kwota 2.182.030 zł.
13. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nimi dotacje w 2019 roku wydatkowana została kwota 2.041.847,60 zł

 

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godziny 15.oo.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):

1) ankietę Gdyńskiego Banku Danych,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
5) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn. zm),
6) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
7) wykaz imienny dzieci i młodzieży - uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,
8) wykaz imienny kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
9) harmonogram pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych na okres realizacji zadania wskazany w ofercie,
10) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, ze wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca oraz kategorii wiekowej uczestników,
11. wykaz osiągnięć w 2019 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży wraz z podaniem ilości zdobytych punktów.

3. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 2001/20/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 roku.
4. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy również w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godziny 15:00, dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentu zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.
5. Organizator konkursu wezwie oferentów do uzupełnienia ofert nie spełniających warunków formalnych, wyznaczając im termin na dokonanie uzupełnienia nie dłuższy niż 3 dni robocze. Wezwanie będzie dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
W przypadku nie uzupełnienia oferty w tym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 5 wyłącznie oferty zawierające braki formalne:

a) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta;
b) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
c) brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w rozdziale V ust. 2 pkt od 1 do 9;
d) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

 

VI. Zasady, kryteria i terminy oceny ofert.

1. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie poprawnie sporządzone oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, złożone wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenie złożenia oferty, z uwzględnieniem uzupełnień, o których mowa w rozdziale V ust. 5 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ocenie merytorycznej nie podlegają oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

1) kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE)
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),
c) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),
d) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),
e) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).

2) kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

a) kompleksowość zadania, w tym w szczególności prowadzenie szkolenia w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba adresatów – uczestników szkolenia, udział w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 30 punktów),
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r. w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży - ilość zdobytych punktów (do 10 punktów).

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 marca 2020 roku.
6. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2020. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

 

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) zakup środków trwałych,
5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7) działalność polityczną lub religijną.

2. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.
3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach jest organizator konkursu Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni. Dane osobowe zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 roku i są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osobom, których dane zostały zawarte w ofertach przysługują prawa: dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert dostępne są przy ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.
5. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama