Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych (w ramach...

Reklama
Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych (w ramach projektu "Nasze świetlice" współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020)
Nabór od 20.02.2020 do 12.03.2020 15:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 709,236 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych (w ramach projektu "Nasze świetlice" współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020).

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z projektu pn. „Nasze świetlice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  1. Rodzaj i cel zadań, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, termin realizacji zadań oraz dopuszczalne rezultaty zadań

 

1. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie kompetencji matematycznych, naukowo technicznych i informatycznych.

Celem zadania będzie podniesienie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. - do 381 960,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - do 458 352,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. - do 190 980,00 zł brutto brutto.

Oczekiwane rezultaty zadania: objęcie wsparciem dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz podnoszenie kompetencji matematycznych, naukowo technicznych i informatycznych.

 

2. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych.

Celem zadania będzie podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. - do 262 680,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - do 315 216,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. - do 131 340,00 zł brutto brutto

Oczekiwane rezultaty zadania: objęcie wsparciem dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz podnoszenie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych.

 

3. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Celem zadania będzie podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. - do 371 640,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - do 445 968,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. - do 185 820,00 zł brutto brutto.

Oczekiwane rezultaty zadania: objęcie wsparciem dzieci i młodzieży uczęszczającychdo placówek wsparcia dziennego oraz podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

4. Rozszerzenie oferty świetlic: Zapewnienie specjalistycznej kadry.

Celem zadania będzie zapewnienie specjalistycznej kadry realizującej działania na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. - do 240 000,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - do 288 000,00 zł brutto brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. - do 120 000,00 zł brutto brutto.

Oczekiwane rezultaty zadania: rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego poprzez zapewnienie specjalistycznej kadry, w tym zatrudnienie specjalisty adekwatnie
do potrzeb uczestników projektu.

 

II. Informacja o zrealizowanym zadaniu publicznym z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1-4 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

1. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie kompetencji matematycznych, naukowo technicznych i informatycznych: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

2. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

3. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

4. Rozszerzenie oferty świetlic: Zapewnienie specjalistycznej kadry: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł.

2) w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

1. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie kompetencji matematycznych, naukowo technicznych i informatycznych: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2020 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

2. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2020 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

3. Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2020 r. wyniosła 0,00 zł,
w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

4. Rozszerzenie oferty świetlic: Zapewnienie specjalistycznej kadry: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2020 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł.

 

III. Warunki przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:

1) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

2) złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

3) przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;

4) prawidłowo oszacują kwotę dofinansowania w ramach dotacji;

5) złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

6) załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:

a) oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),

c) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d) zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

e) oświadczenie oferenta potwierdzające zasoby kadrowe, zgodne z kwalifikacjami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

f) dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, dofinansowanych ze środków EFS.

2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.

3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. W konkrusie na realizację:

1) zadania 1 zostanie wybranych nie więcej niż 12 ofert, które uzyskają największą liczbę punktów;

2) zadania 2 zostanie wybranych nie więcej niż 12 ofert, które uzyskają największą liczbę punktów;

3) zadania 3 zostanie wybranych nie więcej niż 12 ofert, które uzyskają największą liczbę punktów;

4) zadania 4 zostanie wybranych nie więcej niż 12 ofert, które uzyskają największą liczbę punktów

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty w przypadku:

1) zadania 1 nie może przekraczać 2 000,00 zł miesięcznie (100,00 zł brutto brutto tytułem wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia za 1 godzinę zajęć x 20h miesięcznie); 1 120,00 zł miesięcznie (20 dzieci x 7,00 zł x max. 8 spotkań) za catering oraz 63,00 zł miesięcznie na zakup materiałów edukacyjnych do zajęć;

2) zadania 2 nie może przekraczać 1 600,00 zł miesięcznie (100,00 zł brutto brutto tytułem wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia za 1 godzinę zajęć x 16h miesięcznie); 560,00 zł miesięcznie (20 dzieci x 7,00 zł x max. 4 spotkania) za catering oraz 29,00 zł miesięcznie na zakup materiałów edukacyjnych do zajęć;

3) zadania 3 nie może przekraczać 1 600,00 zł miesięcznie (80,00 zł brutto brutto tytułem wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia za 1 godzinę zajęć x 20h miesięcznie); 1400,00 zł miesięcznie (20 dzieci x 7,00 zł x max. 10 spotkań) za catering oraz 97,00 zł miesięcznie na zakup materiałów do zajęć oraz biletów;

4) zadania 4 nie może przekraczać 2 000,00 zł miesięcznie (100,00 zł brutto brutto tytułem wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia za 1 godzinę zajęć x 20h miesięcznie).

 

IV. Warunki realizacji zadania.

1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadania określi umowa, sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Logo projektu powinno być zawarte
w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicęlub przez ustną informację kierowaną do odbiorców. Właściwe oznaczenia zostaną udostępnione Zleceniobiorcom po zawarciu umowy.

 

V. Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

1) niezbędnych do realizacji zadania;

2) przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;

3) spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;

5) możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;

6) związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);

7) związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;

8) zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie.

 

VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

1) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;

2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

3) wydatki związane z działalnością gospodarczą;

4) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;

5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;

6) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;

7) odliczony podatek VAT.

 

VII. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty do konkursu ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.

2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone osobiście lub wysłane za pośrednictwem poczty,
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a (III piętro, pok. 306), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każde potwierdzenie oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.

3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja:

1) w przypadku zadania 1 rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy się nie później niż 31 maja 2022 r.;

2) w przypadku zadania 2 rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy się nie później niż 31 maja 2022 r.;

3) w przypadku zadania 3 rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy się nie później niż 31 maja 2022 r.;

4) w przypadku zadania 4 rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy się nie później niż 31 maja 2022 r.

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

1) złożenie po terminie;

2) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

3) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;

4) złożenie na niewłaściwym formularzu;

5) złożenie przez podmiot nieuprawniony;

6) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;

8) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;

10) wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;

11) niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;

12) złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.

6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:

1) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;

2) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;

3) potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.

7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.

8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu Łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.

14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

15. W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu
ze środków Miasta Łodzi.

16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację
o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.

 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.

2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;

4) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;

5) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej
niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

6. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.

7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych,– nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.

 

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Zadanie 1

Głównym celem realizacji zadania będzie rozszerzenie oferty 12 świetlic, poprzez podnoszenie kompetencji matematycznych, naukowo technicznych i informatycznych podopiecznych.

Zajęcia, których tematyka wykraczać będzie poza standardowe działania świetlicy, będą miały charakter grupowy. Powinny być prowadzone w wymiarze 20h wsparcia miesięcznie dla 20 dzieci w cyklu max. 8 spotkań miesięcznie, przez cały okres realizacji zadania. Podział godzin pracy w ramach zadania na blok matematyczny, naukowo techniczny, czy też informatyczny może zostać określony indywidualnie przez każdą świetlicę, w oparciu o rzeczywiste potrzeby podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami (np. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, etc.). Zajęcia odbywać się będą w dni powszechne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Zakłada się, że w każdej świetlicy wsparciem zostanie objętych narastająco nie mniej niż 30 dzieci, w trakcie trwania realizacji projektu. Beneficjentami zadania mogą być dzieci uczęszczające do placówki oraz skierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, zatrudnionego w projekcie, w ramach wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin przeżywających trudności w tym obszarze.

W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia uczestnikom zajęć cateringu w formie (np. bułki z wędliną, serem, warzywami, napoju, owoców, ciastek), a także materiałów edukacyjnych (np. materiałów biurowych, przyrządów kreślarskich, zestawów typu Małe laboratorium, Chemia start, klocków konstrukcyjnych, etc.).

Działania podejmowane w ramach zadania na każdym etapie realizacji odbywać się będą z poszanowaniem zasad równego traktowania osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, a także bez względu na posiadane niepełnosprawności.

 

Zadanie 2

Głównym celem realizacji zadania będzie rozszerzenie oferty 12 świetlic, poprzez podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych. Zajęcia, których tematyka wykraczać będzie poza standardowe działania świetlicy, będą miały charakter grupowy. Powinny być prowadzone w wymiarze 16h wsparcia miesięcznie dla 20 dzieci w cyklu max. 4 spotkań miesięcznie, przez cały okres realizacji zadania. Podział godzin pracy w ramach zadania na blok języka ojczystego i języków obcych, może zostać określony indywidualnie przez każdą świetlicę, w oparciu o rzeczywiste potrzeby podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
z niepełnosprawnościami (np. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, etc.).

Zajęcia odbywać się będą w dni powszechne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Zakłada się, że w każdej świetlicy wsparciem zostanie objętych narastająco nie mniej niż 30 dzieci, w trakcie trwania realizacji projektu. Beneficjentami zadania mogą być dzieci uczęszczające do placówki oraz skierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, zatrudnionego w projekcie, w ramach wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin przeżywających trudności w tym obszarze.

W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia uczestnikom zajęć cateringu w formie (np. bułki z wędliną, serem, warzywami, napoju, owoców, ciastek), a także materiałów edukacyjnych (np. artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne etc.).

Działania podejmowane w ramach zadania na każdym etapie realizacji odbywać się będą z poszanowaniem zasad równego traktowania osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, a także bez względu na posiadane niepełnosprawności.

 

Zadanie 3

Głównym celem realizacji zadania będzie rozszerzenie oferty 12 świetlic, poprzez podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej. Zajęcia, których tematyka wykraczać będzie poza standardowe działania świetlicy, będą miały charakter grupowy. Powinny być prowadzone w wymiarze 20h wsparcia miesięcznie dla 20 dzieci w cyklu max. 10 spotkań miesięcznie, przez cały okres realizacji zadania. Zakres zadania i sposób jego realizacji może zostać określony indywidualnie przez każdą świetlicę, w oparciu
o rzeczywiste potrzeby podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami (np. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, etc.).

Zakłada się, że w każdej świetlicy wsparciem zostanie objętych narastająco nie mniej niż 30 dzieci, w trakcie trwania realizacji projektu. Beneficjentami zadania mogą być dzieci uczęszczające do placówki oraz skierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, zatrudnionego w projekcie, w ramach wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin przeżywających trudności w tym obszarze.

W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia uczestnikom zajęć cateringu w formie (np. bułki z wędliną, serem, warzywami, napoju, owoców, ciastek), a także materiałów edukacyjnych ( np. materiałów do zajęć plastycznych, muzycznych, biletów MPK, biletów wstępu do instytucji kultury, rozrywki, etc.).

Działania podejmowane w ramach zadania na każdym etapie realizacji odbywać się będą z poszanowaniem zasad równego traktowania osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, a także bez względu na posiadane niepełnosprawności.

 

Zadanie 4

Głównym celem realizacji zadania będzie rozszerzenie oferty 12 świetlic, poprzez zapewnienie specjalistycznej kadry (zatrudnienie na dowolnym stanowisku: wychowawcy, pedagoga, logopedy, socjoterapeuty, psychologa, oligofrenopedagoga, pedagoga rewalidacyjno-korekcyjnego). Zatrudniony wychowawca/specjalista będzie prowadził zajęcia w wymiarze 20h wsparcia miesięcznie. Zakres zadania i sposób jego realizacji może zostać określony indywidualnie przez każdą świetlicę, w oparciu
o rzeczywiste potrzeby podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami (np. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, etc.).

 

Zakłada się, że w każdej świetlicy wsparciem zatrudnionego wychowawcy/specjalisty zostanie objętych narastająco nie mniej niż 30 dzieci, w trakcie trwania realizacji projektu. Beneficjentami zadania mogą być dzieci uczęszczające do placówki oraz skierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, zatrudnionego
w projekcie, w ramach wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin przeżywających trudności w tym obszarze.

Działania podejmowane w ramach zadania na każdym etapie realizacji odbywać się będą z poszanowaniem zasad równego traktowania osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, a także bez względu na posiadane niepełnosprawności.

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.

3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.

4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.

5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/ngo oraz pod nr tel. (42) 685 43 42 lub (42) 685 43 43.

 

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama