Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 30.03.2020 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Opis zadania:

wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem lub z opieką nad małoletnimi, pracodawcy lub organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 405 ze zm.).

Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze, przeszkolonych wolontariuszy oraz kadrę
o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do: prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych).

Przy ocenie doświadczenia oferenta, komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje

i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018–2019.

Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

- do 50 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów);

- w przypadku osób niepełnosprawnych do 60 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia

i transportu uczestników oraz zakupu materiałów);

- do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu), w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych możliwe jest dofinansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii (z udokumentowanymi kwalifikacjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi), ale nie większe niż 700 zł na jednego specjalistę na jeden wyjazd.

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

• kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży;

• zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;

• transportu uczestników;

• kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy;

• środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń kadry – z wyjątkiem form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie możliwe jest dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii;

• dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.

 

Informacje dodatkowe:

• dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie;

• konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową.

 

Informacje dotyczące oceny ofert.

Komisja konkursowa do opiniowania ofert przy udzielaniu rekomendacji szczególną uwagę będzie zwracała na:

- zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym;

- zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

- prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

- zadeklarowany udział wolontariuszy;

- merytoryczna ocena programu pracy z uczestnikami wypoczynku, w tym zgodność programu z celami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz jego atrakcyjność;

- rzetelność i spójność kosztorysu z merytoryczną zawartością oferty;

- adekwatność wydatków do proponowanych działań;

- wysokość kosztów obsługi zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama