Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Budżet Obywatelski 2020 – Parada Orkiestr Dętych

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Budżet Obywatelski 2020 – Parada Orkiestr Dętych.

I.         Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na ich realizację.

ZADANIE :  Budżet Obywatelski 2020 – Parada Orkiestr Dętych.

1.    Priorytet: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.    Cel: Upowszechnienie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych Opola.

3.    Działania:

Organizowanie m.in. festiwali, przeglądów, gier, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i koncertów.

  4.  Beneficjenci:

·       Mieszkańcy rejonu XIII Opola; dzielnice: Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Żerkowice, Winów oraz zainteresowani mieszkańcy Opola.

1.    Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) zapewnienie możliwości uczestniczenia dzieci, młodzieży bądź dorosłych w różnych   formach zajęć, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych;

2) wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu – organizacja różnorodnych form;

3) promocja potencjału kulturalnego Opola;

4) wspieranie aktywności i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację      i przeprowadzenie warsztatów, pokazów, wystaw, konkursów.

2.  Oczekiwane zmiany społeczne:

wytworzenie, bądź utrwalenie zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

3.    Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów: dokumentacja fotograficzna, strona internetowa   organizacji, social media, sprawozdanie z realizacji zadania oraz inne dowody potwierdzające osiągnięcie założonych rezultatów.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 6 marca 2020 r. o godz. 14.00.
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, piętro II, pokój 204 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama