Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Budżet Obywatelski 2020 – Parada Orkiestr Dętych

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Budżet Obywatelski 2020 – Parada Orkiestr Dętych.

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na ich realizację.

ZADANIE : Budżet Obywatelski 2020 – Parada Orkiestr Dętych.

1. Priorytet: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Cel: Upowszechnienie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych Opola.

3. Działania:

Organizowanie m.in. festiwali, przeglądów, gier, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i koncertów.

4. Beneficjenci:

· Mieszkańcy rejonu XIII Opola; dzielnice: Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Żerkowice, Winów oraz zainteresowani mieszkańcy Opola.

1. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) zapewnienie możliwości uczestniczenia dzieci, młodzieży bądź dorosłych w różnych formach zajęć, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych;

2) wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu – organizacja różnorodnych form;

3) promocja potencjału kulturalnego Opola;

4) wspieranie aktywności i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów, pokazów, wystaw, konkursów.

2. Oczekiwane zmiany społeczne:

wytworzenie, bądź utrwalenie zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów: dokumentacja fotograficzna, strona internetowa organizacji, social media, sprawozdanie z realizacji zadania oraz inne dowody potwierdzające osiągnięcie założonych rezultatów.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 6 marca 2020 r. o godz. 14.00.
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, piętro II, pokój 204 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama