Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo - realizacja w...

Reklama
Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo - realizacja w terminie marzec-grudzień 2020
Nabór od 19.02.2020 do 12.03.2020 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo - realizacja w terminie marzec-grudzień 2020.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo”:

 

 1. Charakterystyka zadania:
  1) Cel zadania to organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo.
  2) Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  3) Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych zawodów (np. materiały prasowe, zdjęcia, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  4) Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w zadaniu.
 3. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Zajęcia sportowe, w ramach przedkładanego w ofercie projektu, muszą odbywać się przez okres minimum 3 miesięcy, obejmować łącznie zajęcia w pływaniu i w grach zespołowych
  w co najmniej jednej dyscyplinie, a grupa nie może liczyć mniej niż 10 osób.
 5. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie muszą być prowadzone w wymiarze minimum 1 raz w tygodniu.
 6. Miejsce organizacji zajęć – baza sportowa (własna, dzierżawiona bądź wynajęta), musi być zlokalizowana na terenie miasta Łodzi i przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych.
 7. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2019 r. poz. 1468, 1495
  i 2251).
 8. W kosztorysach dotyczących wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane przede wszystkim następujące koszty:
  1) wynajem obiektu;
  2) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – sprzęt musi zostać zakupiony w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł;
  3) płace osób prowadzących zajęcia sportowe;
  4) koszty ubezpieczenia osób uczestniczących w zajęciach.
 9. Oceniana będzie atrakcyjność programowa ofert i ich dostosowanie do potrzeb osób uczestniczących w zadaniu.
 10. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Łodzi.
 11. Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 12. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 13. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 14. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama