Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

1.    Priorytet XIX: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

2.    Cel 1: Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede wszystkim z miastami partnerskimi Opola oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców Miasta oraz inicjowanie, rozwój wzbogacanie form współpracy i wymiany między opolskimi i zagranicznymi organizacjami, 
ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Opola

3.    Działania:

a)      Organizacja udziału grup mieszkańców Opola w projektach zagranicznych, w tym przede wszystkim w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola.

b)      Organizacja w Mieście projektów z udziałem grup mieszkańców Opola oraz grup zagranicznych, w tym przede wszystkim z miast partnerskich.

4.        Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a)      Wspieranie projektów organizowanych za granicą, m.in. w miastach partnerskich Opola.

b)      Wspieranie projektów organizowanych na terenie Opola z udziałem grup zagranicznych, m. in. z miast partnerskich.

5.    Oczekiwane zmiany społeczne:

a)      Nawiązywanie kontaktów, integracja i współpraca mieszkańców Opola z zagranicznymi partnerami w różnych dziedzinach, np. kultury, sztuki, sportu, itp.

b)      Popularyzacja wiedzy o Opolu wśród mieszkańców zagranicznych miast, w tym w szczególności z miast partnerskich.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 6 marca 2020 roku o godzinie 14:00.

Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, 45-064 Opole lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama