Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020
Nabór od 20.02.2020 do 13.03.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 950 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami:

  1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku;
  2. Wielkopolskim  Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020;
  3. Programem wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020;
  4. Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych do roku 2020;
  5. „Modelem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama