Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających ,substancji psychotropowych...

Reklama
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających ,substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia
Nabór od 20.02.2020 do 13.03.2020 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 360 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających ,substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, w formie wsparcia realizacji zadania.

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających ,substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia Pula środków ogółem: 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł).

Informacje specyfikujące zadanie:

We wszystkich ofertach składanych w ramach podobszaru „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”:

 1. należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników zadania oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania,
  w szczególności dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału
  w zadaniu;
 2. wymagane jest aby w treści oferty nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.);
 3. wymagane jest, aby oferent złożył oświadczenie, że zadania będą realizowane przez osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do zaplanowanych w ofercie działań; ww. oświadczenie będzie stanowiło integralną część umowy;
 4. kwalifikacje osób realizujących zadanie powinny być dołączone do dokumentacji związanej z realizacją zadania; dokumenty mają być przechowywane  u oferenta.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. zachowanie ciągłości realizacji programu poprzez prowadzenie działań również
  w okresie wakacyjnym (od 0 do 6 pkt z czego każde 3 dodatkowe punkty przyznane zostaną za jeden miesiąc wakacji z zastrzeżeniem, że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 6 punktów);
 2. bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich (od 0 do 4 pkt z czego każdy
  1 dodatkowy punkt przyznany zostanie za jedną gminę wiejską z zastrzeżeniem,
  że oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 4 punkty).

UWAGA: Zaleca się, by informacje (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie)  dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów, wynikających
ze specyfiki zadania konkursowego, zawarte były  w pkt III.3 oferty.

 

   

 SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama