Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Świebodzin w...

Reklama
Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Świebodzin w 2020 roku
Nabór od 18.02.2020 do 02.03.2020 16:00
Gmina Świebodzin
Łączny budżet 26 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 26 tys. PLN
 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

 

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w  Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):

 1. promocja sportu i aktywnego stylu życia; 

 2. umożliwienie dostępu do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Gminy Świebodzin;

 3. poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych;

 4. osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

 

 1. Rodzaj zadania.

Zadanie pn. Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Świebodzin w 2020 roku.

 

 1. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania .

 1. Na realizację ww. zadań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 26.000 zł.(dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

 2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

 4. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świebodzin (załącznik do ogłoszenia).

6. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Świebodzin będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia do kwoty 20.000 zł w jednej transzy oraz powyżej 20.000 zł w  dwóch transzach.

 1. Termin realizacji przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia powinny być realizowane od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

 

 1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w  Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):

 2. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w  Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384): należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert- Witkac.pl,, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

 3. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.

 4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.

 5. Za błąd formalny przyjmuje się:

1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej;

2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;

3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

 1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

7. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:

a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.;

b) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. spółką non-profit- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;

11. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji

12. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).

13. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Świebodzin niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z  zakresu sportu, o którym mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia.

14. Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:

  1. realizację programów szkolenia sportowego,

  2. zakup sprzętu sportowego,

  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

  4. pokrycie kosztów organizowania zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

  5. stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

15. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub osoby zawodnika tego klubu;

 3. zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

 4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

 5. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.

16. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina w składzie co najmniej 3-osobowym.

17. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania opiniuje oferty uwzględniając w szczególności:

  1. zgodność oferty z celem publicznym;

  2. znaczenie zadania dla Gminy Świebodzin;

  3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje danego zadania;

  4. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

  5. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  6. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

  7. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

11. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej.

13. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.

 

 1. Termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy- Generatora Ofert- Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2020 roku, do godz. 16:00.

 2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 02 marca 2020 roku, do godziny 16:00.

 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Uwaga !

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert- Witkac.pl, powinien otrzymać na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku.

 1. Postanowienia końcowe

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji reguluje uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w  Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384).

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, email:pukaczewski@hotmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz Gminie Świebodzin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świebodzin, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Świebodzinie bądź Gminą Świebodzin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

10. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m. in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Świebodzina, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 71, tel. 684750927

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384),


 


 

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

nr ……….

 

zawarta w dniu …………… w Świebodzinie

między:

Gminą Świebodzin z siedzibą w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, zwaną dalej „Dotującym”,
reprezentowaną przez:

Tomasza Sielickiego – Burmistrza Świebodzina

przy kontrasygnacie Izabeli Zabłockiej – Skarbnika Gminy Świebodzin

 

a

 

…………………………. z siedzibą w ………………………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*/innego rejestru*/ewidencji* pod numerem ………………………, zwanym, dalej „Dotowanym” , reprezentowanym przez:

………………………………………. DO……………………………….

………………………………………. DO ……………………………….

zwanym dalej „Dotowanym”.

 

Osoba do kontaktów roboczych:

…………………………………

 

§ 1. Dotujący udziela Dotowanemu dotację celową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/654/18 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na  terenie Gminy Świebodzin zgodnie z wnioskiem złożonym na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu: ………………………………………………….. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, a Dotowany zobowiązuje się zrealizować zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 

§ 2.1. Dotujący zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości ………………. (słownie złotych: ………………………..).

 1. Przyznane środki finansowe w wysokości określonej w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego:

…………………………………………………..

w następujący sposób:

I transza w wysokości ………………………… w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

II transza w wysokości ………………………. w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania częściowego z I transzy.

 1. Dotowany oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego
  i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Dotującym, wynikających z umowy.

 2. Dotowany zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w  wysokości ……………. (słownie) ………………………………………………………………….

 3. Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji i środków finansowych własnych i wynosi ……………. (słownie) ……………………………………………………………………..

 4. Dotowany jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 7, w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w ust. 5.

 5. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż ………%.

 

§ 3.1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia …………. do dnia ……………….

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……………., zawierającą kosztorys zadania.

3. Dotujący wyraża zgodę na ewentualne, uzasadnione przesunięcia wewnątrz kosztorysu w ramach ujętych w  nim wydatków z przyznanej dotacji, które nie mogą przekroczyć 30 % przyjętych przez Dotowanego kwot, z  zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 2 pkt 5.

4. Inne zmiany kosztorysu lub przesunięcia wewnątrz kosztorysu w ramach ujętych w nim wydatków z przyznanej dotacji przekraczające 30 % przyjętych przez Dotowanego kwot wymagają aneksu do umowy.

5. Ewentualne zmiany kosztorysu wymagające aneksu do umowy Dotujący dopuszcza jedynie
w terminie do dnia ……………

 

§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dotującego środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

 3. zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

 4. kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizacje przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

 5. kosztów, które klub sportowy poniósł na zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.

 

§ 5.1. Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

2. Faktury, rachunki, umowy itp. potwierdzające wydatkowanie środków powinny być opatrzona na odwrocie pieczęcią Dotowanego wraz z adnotacją: „Wydatki sfinansowano w kwocie ....... zł z dotacji otrzymanej na  podstawie umowy Nr .......”oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Dotowanego.

 

§ 6. Dotowany, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie w  ramach zadania materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Dotującego.

 

§ 7.1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po  jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wyznaczeni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Dotującego, zarówno w siedzibie Dotowanego, jak i  w  Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.

4. Dotujący powiadamia Dotowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

5. Z czynności kontrolnych Dotujący sporządza protokół.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji kieruje się do Dotowanego stosowne wnioski i zalecenia , wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. W przypadku, gdy Dotowany nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i nie doprowadzi do ich usunięcia w  wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na  realizację zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z  odsetkami w wysokości określanej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w ustawie o  finansach publicznych

 

§ 8.1. Dotujący może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oraz Uchwały Nr XLIII/654/18 Rady Miejskiej w Świebodzinie z  dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Z realizacji zadania Dotowany sporządza sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oraz Uchwały Nr XLIII/654/18 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin, w  terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta tj. od terminu określonego § 3 ust. 1.

 

§ 9.1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Dotowany zobowiązany jest wykorzystać w terminie wykonania zadania, wskazanym w § 3 ust. 1.

2. Środki finansowe niewykorzystane w tym okresie Dotowany jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w  terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, na rachunek bankowy Dotującego
o numerze PKO Bank Polski 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 (w przypadku gdy dotacja jest zwracana w roku następnym). Jeśli dotacja zwracana jest w roku przyznania środków finansowych to zwrot na rachunek PKO Bank Polski 42 1020 5402 0000 0702 0305 6595.

 

§ 10.1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za  które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

 

§ 11.1. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

 2. nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

 3. jeżeli Dotowany przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego niniejsza umowa,

 4. jeżeli Dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Dotującego nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

§ 12. Do zwrotów dotacji:

 1. niewykorzystanej w terminie,

 2. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

 3. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

 

§ 13. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania, o którym mowa w  §  8.

 

§ 14. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 15. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z  realizacją zadania.

 

§ 16. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.). Dotowany oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy przywołanej w § 1 ust. 1.

 

§ 17. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Dotującego sądu powszechnego.

 

§ 18. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dotującego i  jeden dla Dotowanego.

 

 

 

 

 

 

Dotowany: Dotujący:

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) wniosek o przyznanie dotacji na realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu przewidzianego w  ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.


 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama