Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Utworzenie i prowadzenie Centrów Aktywności Obywatelskiej

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 11.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 340 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 42,5 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku poprzez utworzenie i prowadzenie Centrów Aktywności Obywatelskiej (CAO) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, dolnośląskie organizacje pozarządowe oraz dolnośląskie oddziały organizacji mających swoją siedzibę poza Dolnym Śląskiem. 

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na utworzeniu i prowadzeniu 8 (ośmiu) Centrów Aktywności Obywatelskiej, których głównym celem będzie aktywizacja społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku i wzmacnianie postaw obywatelskich w zakresie:  

1) prowadzenia międzypokoleniowych działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych – w tym seniorów, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2) prowadzenia działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym w zakresie zwiększania świadomości mieszkańców Dolnego Śląska dotyczącej dolnośląskiego budżetu obywatelskiego, partnerstw lokalnych, wsparcia w sytuacjach kryzysowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym; 

3) wzmacniania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej poprzez współpracę z radami senioralnym, radami młodzieżowymi, radami działalności pożytku publicznego i grupami dialogu działającymi w gminach i powiatach; 

4) wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich w różnych grupach wiekowych, w tym młodzieży i seniorów. 

Dofinansowanych zostanie 8 Centrów Aktywności Obywatelskiej, po dwa w każdym z subregionów: 

a) subregion jeleniogórski obejmuje m. Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki,  

b) subregion wałbrzyski obejmuje m. Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, 

c) subregion legnicki obejmuje m. Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski,

d) subregion wrocławski obejmuje m. Wrocław oraz powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński. 

Każdy z Centrów Aktywności Obywatelskiej powinien obejmować swoim działaniem co najmniej 2 powiaty. Nie wyklucza to kierowania działań do mieszkańców powiatów znajdujących się w innych subregionach, pod warunkiem, że co najmniej jeden powiat powinien znajdować się na terenie subregionu, gdzie główną siedzibę będzie miało Centrum Aktywności Obywatelskiej. 

Dopuszcza się utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, które w związku z prowadzonymi działaniami będzie miało siedziby w dwóch subregionach. W takim przypadku niezbędne będzie wskazanie siedziby głównej. 

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 11.03.2020 r. 

Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5 50–413 Wrocław 

W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Otwarty konkurs ofert CAO 2020” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (sposób I i sposób II) albo data wpływu oferty podpisanej podpisem zaufanym przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (sposób III).  

O dacie złożenia wersji papierowej oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Reklama