Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w 2020 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, które będą realizowane do 30 listopada 2020 r.

1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK) na obszarze Województwa Śląskiego.

2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych.

Priorytetowo traktowane będą zadania z zakresu Środowiska – ochrony dziedzictwa przyrodniczego, bezpieczeństwa publicznego i środowiskowego – zgodnie z rozdziałem 5 pkt. 2c Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać w terminie do 6 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2020 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub do Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Reklama