Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w 2020 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, które będą realizowane do 30 listopada 2020 r.

1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK) na obszarze Województwa Śląskiego.

2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych.

Priorytetowo traktowane będą zadania z zakresu Środowiska – ochrony dziedzictwa przyrodniczego, bezpieczeństwa publicznego i środowiskowego – zgodnie z rozdziałem 5 pkt. 2c Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać w terminie do 6 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2020 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub do Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Reklama