Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

1 - Nabór ofert w trybie art. 19a

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 30.11.2020 15:00
Biuro Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)  na  wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 6 000 zł,
  • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • Łączna kwota środków finansowych przyznanych z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym przez Burmistrza Miasta Chrzanowa tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 000 zł.

Nabór na oferty z zakresu:
-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty należy złożyć poprzez:

- wypełnienie i przesłanie oferty za pomocą generatora WITKAC dostępnego na stronie internetowej www.witkac.pl,

- dostarczenie podpisanej oferty przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta wraz
z ewentualnymi załącznikami bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Al. Henryka 20 (parter, pokój nr 1).

Oferty nie złożone w wersji papierowej nie są rozpatrywane.

Zaleca się złożenie oferty min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Natomiast gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

Źródło: Urząd Miejski w Chrzanowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama