Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

1 - Nabór ofert w trybie art. 19a

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 23.09.2020 14:25
Biuro Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)  na  wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 6 000 zł,
  • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • Łączna kwota środków finansowych przyznanych z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym przez Burmistrza Miasta Chrzanowa tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 000 zł.

Nabór na oferty z zakresu:
-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty należy złożyć poprzez:

- wypełnienie i przesłanie oferty za pomocą generatora WITKAC dostępnego na stronie internetowej www.witkac.pl,

- dostarczenie podpisanej oferty przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta wraz
z ewentualnymi załącznikami bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Al. Henryka 20 (parter, pokój nr 1).

Oferty nie złożone w wersji papierowej nie są rozpatrywane.

Zaleca się złożenie oferty min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Natomiast gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

Źródło: Urząd Miejski w Chrzanowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama