Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2020 r.

Cel konkursu

Wsparcie wydarzeń organizowanych podczas XI edycji festiwalu INDUSTRIADA – święto Szlaku Zabytków Techniki w obiektach Szlaku Zabytków Techniki.

W konkursie zostaną wsparte wyłącznie zadania, których wydarzenia wpisują się w motyw przewodni INDUSTRIADY 2020 iwpisują się w priorytetowe zadanie publiczne DZIEDZICTWO – Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego opartego o synergię potencjału wielu kultur oraz humanitaryzm Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 https://ngo.slaskie.pl/content/program-wspolpracy-na-rok-2020

Zadania przewidziane do dofinansowania

Organizacja wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu INDUSTRIADA – święto Szlaku Zabytków Techniki w 2020 r., prezentujących motyw przewodni, takich jak:

-        happeningi, spektakle, koncerty, pokazy w przestrzeni obiektu,

-        rekonstrukcje historyczne,

-        działania/wydarzenia umożliwiające zwiedzającym wyobrażenie sobie wyglądu i atmosfery obiektu w czasach jego świetności/pełnej funkcjonalności,

-        fabularyzowane zwiedzanie i oprowadzanie ścieżkami tematycznymi,

-        gry realizowane w obiekcie,

-        niekonwencjonalne, niesztampowe oprowadzanie po obiekcie,

-        różnorodne akcje i wydarzenia oddziałujące na zmysły zwiedzających,

-        różnorakie, przygotowane specjalnie z okazji INDUSTRIADY wystawy i ekspozycje,

-        angażujące uczestników warsztaty, animacje, zabawy i konkursy z wykorzystaniem artefaktów bądź innych elementów związanych tematycznie z obiektem,

-        prezentacje lub pokazy multimedialne,

-        specjalne uruchomienia maszyn, urządzeń, etc. 

-        organizacja transportu (przejazdów) z fabułą/obsługą przewodnicką pomiędzy obiektami biorącymi udział w INDUSTRIADZIE.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

do 6 marca 2020 r.  – rozstrzygnięcie nastąpi do 3 kwietnia 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Reklama