Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kultura oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 09.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2020 r.

Cel konkursu

Kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które:

1.   podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu,

2.   wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty,

3.   są efektem współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,

4.   mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

5.   promują województwo jako region kultury,

6.   wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową,

7.   mają na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego,

8.   są zgodne ze Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 2020. Treść dokumentu można pobrać ze strony www.slaskie.pl,

9.   wpisują się w priorytetowe zadania publiczne wynikające z Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, w szczególności w:

- DZIEDZICTWO – Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego opartego o synergię potencjału wielu kultur oraz humanitaryzm,

opisane szczegółowo: https://ngo.slaskie.pl/content/program-wspolpracy-na-rok-2020.

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr VI/16/1/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Stulecia Powstań Śląskich.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Edukacja do kultury

1.   Programy zapoznające z różnymi dziedzinami sztuk, np. jak powstaje dzieło, historia dyscyplin artystycznych.

2.   Upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez m.in. publikacje, konferencje, warsztaty, wystawy.

3.   Szkolenia menadżerskie – pomysł, realizacja, projekt.

4.   Seminaria, sesje i warsztaty ukierunkowane na nowe formy uczestnictwa w kulturze.

5.   Prace badawcze w obszarze kultury.

6.   Programy mające na celu kształtowanie potrzeb kulturalnych.

Dostęp do kultury – mobilna kultura

1.   Docieranie z ofertą kulturalną, w tym ze spektaklami teatralnymi, do miejsca zamieszkania odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leżących poza obszarami zurbanizowanymi.

2.   Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

3.   Programy kulturalne dla środowisk defaworyzowanych.

4.   Wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji.

Wspieranie środowisk twórczych

1.   Konkursy na nowe dzieła.

2.   Programy wspierające rozwój krytyki artystycznej.

3.   Programy mające na celu współpracę środowisk twórczych z biznesem i jego otoczeniem.

4.   Programy mające na celu wykorzystanie potencjału twórców w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

5.   Szkolenia dla środowisk twórczych, np. marketing, zarządzanie promocja itd.

6.   Promocja dobrych praktyk.

Wydarzenia kulturalne o szczególnym znaczeniu dla regionu

1.   Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, jego tożsamości lokalnych.

2.   Organizowanie przedsięwzięć związanych tematycznie z historią regionu.

3.   Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach o znaczeniu co najmniej regionalnym.

4.   Promocja regionu poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Śląskiego.

Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego)

1.   Rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie projektów badawczych na jego temat.

2.   Inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego.

3.   Tworzenie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.

4.   Tworzenie i realizacja programów służących edukacji regionalnej.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w terminie do 9 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 8 kwietnia 2020 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu. 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Reklama