Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 09.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2020 r.

Cel konkursu

Kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które:

 1. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu,

 2. wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty,

 3. są efektem współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,

 4. mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 5. promują województwo jako region kultury,

 6. wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową,

 7. mają na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego,

 8. są zgodne ze Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 2020. Treść dokumentu można pobrać ze strony www.slaskie.pl,

9. wpisują się w priorytetowe zadania publiczne wynikające z Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, w szczególności w:

- DZIEDZICTWO – Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego opartego o synergię potencjału wielu kultur oraz humanitaryzm,

opisane szczegółowo: https://ngo.slaskie.pl/content/program-wspolpracy-na-rok-2020.

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr VI/16/1/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Stulecia Powstań Śląskich.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Edukacja do kultury

 1. Programy zapoznające z różnymi dziedzinami sztuk, np. jak powstaje dzieło, historia dyscyplin artystycznych.

 2. Upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez m.in. publikacje, konferencje, warsztaty, wystawy.

 3. Szkolenia menadżerskie – pomysł, realizacja, projekt.

 4. Seminaria, sesje i warsztaty ukierunkowane na nowe formy uczestnictwa w kulturze.

 5. Prace badawcze w obszarze kultury.

 6. Programy mające na celu kształtowanie potrzeb kulturalnych.

Dostęp do kultury – mobilna kultura

 1. Docieranie z ofertą kulturalną, w tym ze spektaklami teatralnymi, do miejsca zamieszkania odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leżących poza obszarami zurbanizowanymi.

 2. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

 3. Programy kulturalne dla środowisk defaworyzowanych.

 4. Wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji.

Wspieranie środowisk twórczych

 1. Konkursy na nowe dzieła.

 2. Programy wspierające rozwój krytyki artystycznej.

 3. Programy mające na celu współpracę środowisk twórczych z biznesem i jego otoczeniem.

 4. Programy mające na celu wykorzystanie potencjału twórców w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

 5. Szkolenia dla środowisk twórczych, np. marketing, zarządzanie promocja itd.

 6. Promocja dobrych praktyk.

Wydarzenia kulturalne o szczególnym znaczeniu dla regionu

 1. Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, jego tożsamości lokalnych.

 2. Organizowanie przedsięwzięć związanych tematycznie z historią regionu.

 3. Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach o znaczeniu co najmniej regionalnym.

 4. Promocja regionu poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Śląskiego.

Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego)

 1. Rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie projektów badawczych na jego temat.

 2. Inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego.

 3. Tworzenie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.

 4. Tworzenie i realizacja programów służących edukacji regionalnej.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w terminie do 9 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do *8 kwietnia 2020 r.*

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Reklama