Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 15:39
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 99,999 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – projektu: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin – II edycja.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  1. zakresem zadania objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) rekrutacja i wyłonienie uczestników, tj. około 150 dzieci i ich rodzin z powiatu oleskiego,

2) przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i/lub zajęć z psychologiem, w zależności od indywidualnej potrzeby każdego ze zrekrutowanych osób. Przez okres trwania projektu, zajęcia z każdym specjalistą będą realizowane w ilości po 470 wizyt (aby wsparcie było kompleksowe i systematyczne). Zajęcia z rehabilitacji mogą odbywać się grupowo lub indywidualnie w zależności od preferencji, przy współudziale rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Specjaliści z zakresu rehabilitacji i psychologii powinni posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy dziećmi oraz posiadać ukończone specjalizacje.

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  2. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

  3. Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020.

  1. Na realizację zadania publicznego w roku 2020, przeznacza się kwotę do 99 999,15 zł.

  2. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku 2019 związanych z realizacją projektu I edycji: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin, wyniosła 90 770,00 zł brutto.

  1. Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w ramach zadania Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin – edycja II, należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej *wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia* 4 marca 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu/sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO w Opolu, ul. Hallera 9, w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu/ jednostki organizacyjnej.

Reklama