Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 15:39
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 99,999 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – projektu: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin – II edycja.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym:

1.  zakresem zadania objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1)  rekrutacja i wyłonienie uczestników, tj. około 150  dzieci i ich rodzin z powiatu oleskiego,

2)  przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i/lub zajęć z psychologiem, w zależności od indywidualnej potrzeby każdego ze zrekrutowanych osób. Przez okres trwania projektu, zajęcia z każdym specjalistą będą realizowane w ilości po 470 wizyt (aby wsparcie było kompleksowe i systematyczne). Zajęcia z rehabilitacji mogą odbywać się grupowo lub indywidualnie w zależności od preferencji, przy współudziale rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Specjaliści z zakresu rehabilitacji i psychologii powinni posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy dziećmi oraz posiadać ukończone specjalizacje.

2.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3.      Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

4.      Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020.

1.    Na realizację zadania publicznego w roku 2020, przeznacza się kwotę do 99 999,15 zł.

2.   Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku 2019 związanych z realizacją projektu I edycji: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin, wyniosła 90 770,00 zł brutto.

1.          Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w ramach zadania Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin – edycja II, należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 4 marca 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu/sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO w Opolu, ul. Hallera 9, w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu/ jednostki organizacyjnej.

Reklama