Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "Bydgoska Rodzina 3+"

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 10.03.2020 15:00
Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małych grantów” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka promujące miejski program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy „Bydgoska Rodzina 3+” w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i podczas wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego.

Zasady przyznawania dotacji w formie tzw. „małych grantów” reguluje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy pamiętać, że:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

- zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoznaczne z 90 dniami),

- łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Do wysokości 20% danego kosztu możliwe są przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w przewidywanej kalkulacji kosztów, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl, należy dostarczyć ją w formie papierowej (podpisanej przez osoby upoważnione, zgodnie ze statutem lub innym rejestrem) w ciągu 7 dni roboczych pod adres:

Miasto Bydgoszcz

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

 

UWAGA: dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama