Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert - podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 15:45
Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Łukasz Witkowski (71) 722 17 05 lukasz.witkowski@powiatwroclawski.pl
Łączny budżet 175 tys. PLN
Od 0% do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Dorośli, Dzieci, Kobiety
Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podniesienia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Celem ogólnym konkursu jest podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego.

RODZAJ ZADANIA:

PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Przewidywana łączna wysokość środków: do 175 000 zł

W ramach ww. zadania mogą być w szczególności zrealizowane następujące projekty:

  1. Mała Akademia Rozwoju Społecznego – pilotaż (do maks. 40 000 zł), obejmująca m.in.:

a. cykl zajęć/warsztatów dla mieszkańców w zakresie prawa, rozwoju osobistego, partycypacji społecznej, budowania tożsamości lokalnej, pobudzania aktywności społecznej, tworzenia i realizacji lokalnych projektów społecznych itp.,

b. warsztaty/zajęcia z danej dziedziny zakończone stworzeniem projektu społecznego możliwego do realizacji po zakończeniu działania Akademii,

c. po zakończeniu projektu rozdanie dyplomów np. w siedzibie Starostwa.

  1. Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego – pilotaż (do maks. 40 000 zł), obejmujące m.in.:

a. cykl zajęć/warsztatów/prelekcji mających na celu upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej praw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego i wyborczego; praw konsumentów, prawa medycznego. mediacji oraz środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami (niekorzystne umowy telekomunikacyjne, dot. energii elektrycznej, tzw. „chwilówki” i „metody na wnuczka”),

b. promowanie udziału społeczności lokalnej w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej,

c. warsztaty wyjazdowe/wizyty studyjne (co najmniej 1 w okresie realizacji zadania) w zakresie partycypacji społecznej seniorów i ich udziału w działalności samorządu,

d. co najmniej dwa fora seniorów, czyli spotkania/konferencje mające na celu: określenie celów projektu, wymianę doświadczeń, panele dyskusyjne o tematyce senioralnej, wypracowanie koncepcji udziału Seniorów w działalności Powiatu w kolejnych latach, podsumowanie dotychczasowych działań.

  1. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, w szczególności poprzez organizację spotkań, pogadanek, prelekcji, publikacja poradników w formie papierowej i elektronicznej z zakresu ochrony praw konsumenta.

  2. Cykl warsztatów upowszechniających mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów, np. spotkania z mediatorami, sędziami, wycieczki do sądów.

  3. Cykl prelekcji/warsztatów na temat nowych technologii – korzyści i zagrożenia, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, uregulowania prawne działalności w sieci, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej.

  4. Cykl prelekcji/warsztatów na temat ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspierające rozwój demokracji i partycypacji społecznej.

7. Działania promocyjno-informacyjne w zakresie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez np. wydanie poradników, ulotek, wydruk plakatów, organizację spotkań z sołtysami gmin z terenu powiatu wrocławskiego.

Reklama