Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Sport elementem tradycji pożarniczej”

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 99,838 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji „Sport elementem tradycji pożarniczej” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

I.  Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.       W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a)      Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia,

2.       Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3.       Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4.       W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następującego projektu:

a)      „Sport elementem tradycji pożarniczej”wybranego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

5.       Opis realizacji projektu „Sport elementem tradycji pożarniczej”

5.1   Cele projektu:

celem projektu jest integracja, poznawanie form aktywnego spędzania wolnego czasu, wyłonienie najlepszych drużyn gmin oraz powiatu oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Dodatkowo projekt przyczyni się do popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,

5.2   Założenia i warunki realizacji „Sport elementem tradycji pożarniczej”

a)      Złożeniem projektu jest organizacja zawodów dla młodzieżowych drużyn strażackich o charakterze pożarniczym zgodnie z regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w ramach CTIF. Zawody odbędą się na terenie Powiatu Strzeleckiego. W ramach zadania zorganizowane zostaną również Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Jemielnica. W trakcie imprezy odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy, dla najmłodszych  przewiduje się zorganizowanie zabawy z animatorami oraz dmuchany plac zabaw.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom organizację imprezy –przewiduje się zakup sprzętu gastronomicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego, który będzie wykorzystany podczas zorganizowanej imprezy w celu zabezpieczenia ciepłych posiłków i napoi. W celu organizacji zawodów przewiduje się zakup toru przeszkód MDP CTIF, toru przeszkód OSP oraz innego sprzętu niezbędnego do zorganizowania zawodów strażackich. Dla wszystkich uczestników zadania zakupione zostaną drobne nagrody i puchary.

Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

5.3   Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie turystyki   i krajoznawstwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)      w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2)      w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia3 marca 2020r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama