Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Sport elementem tradycji pożarniczej”

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 99,838 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji „Sport elementem tradycji pożarniczej” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

I. Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia,

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

  3. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następującego projektu:

a) „Sport elementem tradycji pożarniczej”wybranego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

  1. Opis realizacji projektu „Sport elementem tradycji pożarniczej”

5.1 Cele projektu:

celem projektu jest integracja, poznawanie form aktywnego spędzania wolnego czasu, wyłonienie najlepszych drużyn gmin oraz powiatu oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Dodatkowo projekt przyczyni się do popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,

5.2 Założenia i warunki realizacji „Sport elementem tradycji pożarniczej”

a) Złożeniem projektu jest organizacja zawodów dla młodzieżowych drużyn strażackich o charakterze pożarniczym zgodnie z regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w ramach CTIF. Zawody odbędą się na terenie Powiatu Strzeleckiego. W ramach zadania zorganizowane zostaną również Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Jemielnica. W trakcie imprezy odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy, dla najmłodszych przewiduje się zorganizowanie zabawy z animatorami oraz dmuchany plac zabaw.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom organizację imprezy –przewiduje się zakup sprzętu gastronomicznego oraz sprzętu nagłośnieniowego, który będzie wykorzystany podczas zorganizowanej imprezy w celu zabezpieczenia ciepłych posiłków i napoi. W celu organizacji zawodów przewiduje się zakup toru przeszkód MDP CTIF, toru przeszkód OSP oraz innego sprzętu niezbędnego do zorganizowania zawodów strażackich. Dla wszystkich uczestników zadania zakupione zostaną drobne nagrody i puchary.

Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

5.3 Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia3 marca 2020r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama