Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 17.04.2020 16:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich..
  1. Opis zadania: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku w postaci kolonii
    i obozów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursynów w okresie ferii letnich,
    o charakterze:

* wychowawczym

(np. poprzez poznawanie swojego kraju i jego kultury, budowanie pozytywnych postaw prospołecznych, uwrażliwianie na potrzeby innych,  podnoszenie samooceny,  profilaktykę zagrożeń itp.),

* edukacyjnym  

(np. poprzez rozwijanie kreatywności,  odkrywanie uzdolnień  i  zainteresowań, udział w warsztatach teatralnych i plastycznych, rozwijanie aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia itp.),

* krajoznawczym

(np. poprzez organizowanie wycieczek  np. pieszych, rowerowych, autokarowych, rajdów, zwiedzanie okolicy, rozbudzanie zainteresowań turystycznych itp.).

 

Organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci niepełnosprawnych,
które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą skorzystać z oferty wyjazdowej, ani z oferty Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu „Lato w Mieście”.

 

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę w szczególności:

a. doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów letnich;

b. zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym;

c. zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

d. prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym;

e. merytoryczna ocena programu pracy z uczestnikami wypoczynku, w tym zgodność programu z celami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz jego atrakcyjność;

f. rzetelność i spójność kosztorysu z merytoryczną zawartością oferty;

g. adekwatność wydatków do proponowanych działań;

h. liczba uczestników biorących udział w wyjazdach, liczbę dni wypoczynku;

i. zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

j. ocena dotychczasowej współpracy oferenta z Dzielnicą Ursynów oraz rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018-2019.

 

Warunki realizacji zadania:

  • Preferowane będą oferty zawierające bogaty program zajęć o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i krajoznawczym (przykłady wskazane w opisie zadania pkt. 4 tabeli).
  • Wypoczynek musi być przygotowany i przeprowadzony zgodnie z zasadami organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określonymi przepisami:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457
ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i  młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452). 

  • Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku/do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wolontariuszy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1. Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405), w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi (wyjazdy na ferie letnie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze(RSTPS).

  • Oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez, w przypadku autokaru – aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwacji przedziałów dla grupy.

       Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

a) 60 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

b) w przypadku osób niepełnosprawnych – 65 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia
i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

c) na koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekuna – wolontariusza do 80% kosztów całkowitych, ale nie więcej niż 500 zł na wyjazd,

d) w przypadku wypoczynku dzieci niepełnosprawnych dodatkowo do 80% kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii, ale nie więcej niż 600 zł na  jednego specjalistę na wyjazd.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć m.in. na:

a. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników;

b. zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;

c. transport (dojazd do miejsca organizacji wypoczynku i powrót uczestników, a także transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem),

d. zakwaterowanie opiekunów-wolontariuszy – pod warunkiem, że posiadają pełne, wymagane prawem kwalifikacje;

e. w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – na dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do zapewnienia opieki i terapii;

f. przygotowanie materiałów promocyjnych (zaproszenia, ulotki, plakaty) oraz inne formy promocji dokładnie opisane w złożonej ofercie.

1)  Środki z dotacji można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Warszawy (od 7-go roku życia
do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /z wyjątkiem szkół policealnych/, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia).

2) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń kadry
– z wyjątkiem form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie możliwe jest dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do zapewnienia opieki i terapii.

3) Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozach sportowych.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama