Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo-pożarniczych

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 149,979 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

I. Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia,

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

  3. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następującego projektu:

a) „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych” wybranego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

5. Opis realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych”

5.1 Cele projektu:

celem projektu jest integracja, poznawanie form aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach obozów szkoleniowych oraz zawodów sportowo - pożarniczych. Dodatkowo projekt przyczyni się do rozwijania potrzeby bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz rozwoju edukacji i sportu.

5.2 Założenia i warunki realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych”

a) Pierwszym zadaniem projektu jest organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży o charakterze pożarniczym zgodnie z regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w ramach CTIF. Zawody odbędą się na boisku sportowym na terenie Gminy Reńska Wieś. W trakcie imprezy odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy. Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom organizację imprezy – zabezpieczenie ciepłych posiłków i napoi dla około 350 uczestników, zakup pucharów i drobnych nagród dla min. 25 drużyn. W celu organizacji zawodów przewiduje się zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu, motopompy, przeszkód do zawodów według obowiązujących w całym kraju regulaminów: CTIF MDP – 1/2010, OSP – 1/2011, a także fantomów i sprzętu medycznego na potrzeby pokazów i ćwiczeń. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany w formie nagród drużynom biorącym udział w zawodach.

b) Drugim zadaniem projektu jest organizacja dwóch obozów szkoleniowych: 4 dniowego dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat i 6 dniowego dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat - łącznie dla 80 uczestników. Obozy odbędą się na terenie Gminy Cisek pod namiotami w miesiącach czerwiec – lipiec i przeznaczone będą dla kandydatów oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom noclegi w namiotach i wyżywienie, zakupi koszulki T-shirt i zapewni atrakcje sportowo dydaktyczne m. in. gry terenowe, manewry medyczne.

c) Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

5.3 Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

  1. Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia3 marca 2020r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama