Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo-pożarniczych

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 149,979 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

I.  Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.       W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a)      Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia,

2.       Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3.       Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4.       W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następującego projektu:

a)      „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych” wybranego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

5.       Opis realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych”

5.1   Cele projektu:

celem projektu jest integracja, poznawanie form aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach obozów szkoleniowych oraz zawodów sportowo - pożarniczych. Dodatkowo projekt przyczyni się do rozwijania potrzeby bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz rozwoju edukacji i sportu.

5.2   Założenia i warunki realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych”

a)      Pierwszym zadaniem projektu jest organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży o charakterze pożarniczym zgodnie z regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w ramach CTIF. Zawody odbędą się na boisku sportowym na terenie Gminy Reńska Wieś. W trakcie imprezy odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy. Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom organizację imprezy – zabezpieczenie ciepłych posiłków i napoi dla około 350 uczestników, zakup pucharów i drobnych nagród dla min. 25 drużyn. W celu organizacji zawodów przewiduje się zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu, motopompy, przeszkód do zawodów według obowiązujących w całym kraju regulaminów: CTIF MDP – 1/2010, OSP – 1/2011, a także fantomów i sprzętu medycznego na potrzeby pokazów i ćwiczeń. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany w formie nagród drużynom biorącym udział w zawodach.

b)      Drugim zadaniem projektu jest organizacja dwóch obozów szkoleniowych: 4 dniowego dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat i 6 dniowego dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat - łącznie dla 80 uczestników. Obozy odbędą się na terenie Gminy Cisek pod namiotami w miesiącach czerwiec – lipiec i przeznaczone będą dla kandydatów oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom noclegi w namiotach i wyżywienie,  zakupi koszulki T-shirt i zapewni atrakcje sportowo dydaktyczne m. in. gry terenowe, manewry medyczne.

c)       Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

5.3   Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

1.       Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)      w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2)      w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia3 marca 2020r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama