Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu i Turystyki tel. 41 341 69 09; 41 341 69 07;
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. Oferty można składać do 3 marca 2020 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:

1. podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,

2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w niniejszym konkursie są działające w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II. Wysokość środków publicznych
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku wynosi 95 000 PLN.

2. Wymagany wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł wynosi minimum 10% w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

3. Wkład własny osobowy i rzeczowy nie jest elementem kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (cz. VB Źródła finansowania kosztów realizacji zadania), jeżeli występuje należy go opisać w ofercie w cz. IV Charakterystyka oferenta pkt 2

Uwaga! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10% finansowy wkład własny Oferenta w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – edukacja, zadanie nr …” oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. (poz. 2057):

1) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 35 (w godz. 7.30 – 15.30),

2) Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13 (w godz. 7.30 – 15.30),

3) lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce.

Ofertę należy złożyć do dnia 3 marca 2020 roku.

UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego).

Każdy wnioskodawca może złożyć do konkursu jedną ofertę na jeden rodzaj zadania.

W przypadku składania jednej oferty do kilku konkursów/programów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego należy zamieścić stosowną informację na ten temat w ofercie konkursowej (cz. VI Inne informacje).

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Reklama