Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu i Turystyki tel. 41 341 69 09; 41 341 69 07;
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. Oferty można składać do 3 marca 2020 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza: 

1. podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej, 

2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi. 

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).  

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty 
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w niniejszym konkursie są działające w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,  z późn. zm.), 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

4) spółdzielnie socjalne, 
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

II. Wysokość środków publicznych 
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku wynosi 95 000 PLN. 

2. Wymagany wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł wynosi minimum 10% w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.  

3. Wkład własny osobowy i rzeczowy nie jest elementem kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (cz. VB Źródła finansowania kosztów realizacji zadania), jeżeli występuje należy go opisać w ofercie w cz. IV Charakterystyka oferenta pkt 2 

Uwaga! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10% finansowy wkład własny Oferenta w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – edukacja, zadanie nr …” oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. (poz. 2057): 

1) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 35 (w godz. 7.30 – 15.30), 

2) Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13 (w godz. 7.30 – 15.30), 

3) lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce. 

Ofertę należy złożyć do dnia 3 marca 2020 roku. 

UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego). 

Każdy wnioskodawca może złożyć do konkursu jedną ofertę na jeden rodzaj zadania.  

W przypadku składania jednej oferty do kilku konkursów/programów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego należy zamieścić stosowną informację na ten temat w ofercie konkursowej (cz. VI Inne informacje). 

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty. 

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Reklama