Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 02.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2020 roku.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie 1 

WYDARZENIA – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego,  2) 

Zadanie 2 

WYDAWNICTWA - wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego, 

Zadanie 3 

DZIEDZICTWO - realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego  oraz ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 odbywających się pod hasłem ,,Moja Droga”.  

CELE I ADRESACI OTWARTEGO KONKURSU 

1. Celem konkursu jest kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa świętokrzyskiego.  

2. W ramach konkursu zostaną wsparte zadania, które: 

1) rozwijają kompetencje kulturowe społeczeństwa,  

2) mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze i ułatwiają mieszkańcom dostęp do dóbr kultury,  

3) wzbogacają ofertę kulturalną regionu poprzez tworzenie nowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych,  

4) prezentują twórczość artystyczną oraz wspierają i promują początkujących twórców, 

5) służą ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego, 

6) wzmacniają tożsamość regionalną poprzez pielęgnowanie polskiej tradycji kulturowej i wspieranie folkloru. 

3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego lub na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, 

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, 

3) są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze najpóźniej w dniu składania oferty. 

4. Terenowe oddziały organizacji nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć wniosek wyłącznie na podstawie szczególnego pełnomocnictwa udzielonego przez właściwe władze organizacji np. zarząd główny, wojewódzki, powiatowy. 

5. Oferent składający ofertę konkursową nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.  6. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, również z instytucjami kultury. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. VI oferty (Inne informacje).

 Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 2 marca 2020 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura” z podaniem rodzaju zadania (WYDARZENIA, WYDAWNICTWA, DZIEDZICTWO): 

1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13, (godz. 7.30 – 15.30), 

2) w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Paderewskiego 34A, pok. 25 (godz. 7.30 – 15.30), 

3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Reklama