Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 02.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu i Turystyki tel. 41 341 69 19; 41 341 69 16;
Łączny budżet 1,784 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Oferty można składać do 2 marca 2020 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

Zadanie nr 1 - Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików/ - 177.000,00 zł, 
Zadanie nr 2 - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – (zadanie realizowane w formie powierzenia) - 545.000,00 zł.  
Zadanie nr 3 - Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 175.000,00 zł, 
Zadanie nr 4 - Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich – 230.000,00 zł, 
Zadanie 5 - Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60.000,00 zł, 
Zadanie nr 6 - Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł, 
Zadanie nr 7 - Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7.000,00 zł, 
Zadanie nr 8 - Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (dofinansowanie realizacji Programu Ministra Sportu „Umiem Pływać”)- 200.000,00 zł, 
Zadanie nr 9 - Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych - (zadanie realizowane w formie powierzenia) -  37.000,00 zł,  
Zadanie nr 10 - Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 30.000,00 zł, 
Zadanie nr 11 - Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20.000,00 zł, 
Zadanie nr 12 - Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej 
i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 300.000,00 zł, 

Uwaga! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10% finansowy wkład własny Oferenta w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

 Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2020” z podaniem rodzaju zadania. 1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13, (godz. 7.30 – 15.30), 2) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34 A, pokój. 35 (godz. 7:30-15:30) 3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Reklama