Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 02.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu i Turystyki tel. 41 341 69 19; 41 341 69 16;
Łączny budżet 1,784 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Oferty można składać do 2 marca 2020 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

Zadanie nr 1 - Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików/ - 177.000,00 zł,
Zadanie nr 2 - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – (zadanie realizowane w formie powierzenia) - 545.000,00 zł.
Zadanie nr 3 - Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 175.000,00 zł,
Zadanie nr 4 - Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich – 230.000,00 zł,
Zadanie 5 - Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60.000,00 zł,
Zadanie nr 6 - Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł,
Zadanie nr 7 - Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7.000,00 zł,
Zadanie nr 8 - Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (dofinansowanie realizacji Programu Ministra Sportu „Umiem Pływać”)- 200.000,00 zł,
Zadanie nr 9 - Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych - (zadanie realizowane w formie powierzenia) - 37.000,00 zł,
Zadanie nr 10 - Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 30.000,00 zł,
Zadanie nr 11 - Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20.000,00 zł,
Zadanie nr 12 - Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej
i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 300.000,00 zł,

Uwaga! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10% finansowy wkład własny Oferenta w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2020” z podaniem rodzaju zadania. 1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13, (godz. 7.30 – 15.30), 2) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34 A, pokój. 35 (godz. 7:30-15:30) 3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Reklama