Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Łączny budżet 162 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2020 r.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu, stwarzania warunków do osiągania wyników sportowych oraz aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez mieszkańców województwa.

Rodzajem zadania realizowanego w ramach konkursu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Realizacja zadań i szkolenia, w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe - 61 000 zł

2. Realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych - 42 000 zł

3. Upowszechnianie sportu na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich - 59 000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1.      Zarząd Województwa Lubelskiego przeznacza na realizację wskazanych powyżej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, środki finansowe do kwoty ogółem 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa Lubelskiego lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa 
w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

2.      W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonego niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2020 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa 6 marca 2020 r.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – SPORT WSPIERANIE 2020 z określeniem nazwy zadania konkursowego” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłana pocztą na ww. adres.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie lub nie będzie prawidłowo opisana, nie zostanie objęta procedurą konkursową.

Reklama