Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 04.03.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku.

Zadanie obejmuje: organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno – wypoczynkowe) w okresie ferii wakacyjnych w 2020 roku.

Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

- zakwaterowanie, wyżywienie dzieci i młodzieży;

- zakwaterowanie, wyżywienie kadry;

- przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych;

- wynajem obiektów i urządzeń;

- zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku, np. zakup usług związany z wyjazdami wycieczkowymi i innymi atrakcjami dla uczestników;

- wynagrodzenie kadry;

- obsługa medyczna;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników;

- inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

 

 

II: Koszty administracyjne:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy:

 

 • dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). 
 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów);
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
  o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy;
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna (od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych); zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy;
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych;

 

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

 1. opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku;
 2. rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty;
 3. prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania;
 5. ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Białołęka);
 • liczba dni wypoczynku (min. 9 noclegów);
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

 

Przy udzielaniu rekomendacji o dofinansowaniu wypoczynku, komisja konkursowa będzie
się odnosić do liczby uczestników wskazanej w ofercie. Oferent, po otrzymaniu informacji
o dofinansowaniu zadania, składając aktualizację oferty, będącej załącznikiem do umowy,
w uzasadnionych przypadkach będzie mógł obniżyć tę liczbę o nie więcej niż 10%.

 

Termin przeprowadzenia zgrupowania szkoleniowego 26.06.2020 r – 31.08.2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama