Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 04.03.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Odbiorcy zadania:  mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Formy realizacji:

  • impreza(y) sportowo-rekreacyjna(e) dla grupy (grup) osób niepełnosprawnych,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane do wieku i sprawności uczestników,
  • udział we współzawodnictwie,

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

- przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych;

- wynajem obiektów i urządzeń;

- nagrody (puchary, medale, dyplomy);

- wynagrodzenie kadry;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników;

- zakup drobnych upominków rzeczowych, w tym drobnego sprzętu sportowego,

- wynagrodzenie sędziów z uprawnieniami w danej dyscyplinie,

- zabezpieczenie medyczne realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- obsługa techniczna,

- drobny poczęstunek dla uczestników,

- inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

 

II: Koszty administracyjne:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

  • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC organizatora imprezy w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
  • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
  • doświadczenie w organizacji podobnych zadań publicznych;
  • liczba uczestników biorących udział w zadaniu, przekrój kategorii wiekowych,
  • różnorodność form promocji, zaangażowanie mediów (Internet, prasa, radio, telewizja)
  • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
  • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama