Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 04.03.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Odbiorcy zadania:  mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Formy realizacji:

  • impreza(y) sportowo-rekreacyjna(e) dla grupy (grup) osób niepełnosprawnych,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane do wieku i sprawności uczestników,
  • udział we współzawodnictwie,

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

- przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych;

- wynajem obiektów i urządzeń;

- nagrody (puchary, medale, dyplomy);

- wynagrodzenie kadry;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników;

- zakup drobnych upominków rzeczowych, w tym drobnego sprzętu sportowego,

- wynagrodzenie sędziów z uprawnieniami w danej dyscyplinie,

- zabezpieczenie medyczne realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- obsługa techniczna,

- drobny poczęstunek dla uczestników,

- inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

 

II: Koszty administracyjne:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

  • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC organizatora imprezy w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
  • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
  • doświadczenie w organizacji podobnych zadań publicznych;
  • liczba uczestników biorących udział w zadaniu, przekrój kategorii wiekowych,
  • różnorodność form promocji, zaangażowanie mediów (Internet, prasa, radio, telewizja)
  • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
  • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama