Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 20.02.2020 15:00
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: Łącznie: 1.500.000,00, w tym: 

  • Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią
  • Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki 
  • Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa 

Łącznie: 1.200.000,00 zł

  • Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii - 300.000,00 zł

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r., w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

Rodzaj zadania

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny, mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków

Rodzaj zadania

Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Krakowa lub wybranej grupy docelowej – z wyłączeniem organizacji konferencji.

Rodzaj zadania

Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków – poza szkołami.

Rodzaj zadania

Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych, skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) – poza szkołami. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów interwencyjno-pomocowych, skierowanych do osób przyjmujących narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań, mających na celu poprawę jakości życia i wsparcie procesu readaptacji tych osób oraz redukcję szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (poza terapią).

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 15:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Reklama