Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 20.02.2020 15:00
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: Łącznie: 1.500.000,00, w tym:

  • Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią
  • Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki
  • Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa

Łącznie: 1.200.000,00 zł

  • Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii - 300.000,00 zł

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r., w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

Rodzaj zadania

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny, mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków

Rodzaj zadania

Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Krakowa lub wybranej grupy docelowej – z wyłączeniem organizacji konferencji.

Rodzaj zadania

Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków – poza szkołami.

Rodzaj zadania

Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii

Termin realizacji zadania

01.05.-31.12.2020r

Warunki realizacji zadania

Wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych, skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) – poza szkołami. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów interwencyjno-pomocowych, skierowanych do osób przyjmujących narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań, mających na celu poprawę jakości życia i wsparcie procesu readaptacji tych osób oraz redukcję szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (poza terapią).

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 15:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Reklama