Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zapewnienie w schronisku dla bezdomnych 30 miejsc przeznaczonych dla kobiet z dziećmi i kobiet w...

Reklama
Zapewnienie w schronisku dla bezdomnych 30 miejsc przeznaczonych dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 1,44 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni, Kobiety
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

Zapewnienie w schronisku dla bezdomnych 30 miejsc przeznaczonych dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

w 2020 r. - 270 000 złotych ( słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2021 r. - 360 000 złotych ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2022 r. - 360 000 złotych ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2023 r. - 360 000 złotych ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2024 r. - 90 000 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, lokal Podmiotu.

Środki przekazane na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości:

w 2019 r.- 444 000 zł. oraz w 2020 r.- 111 000 zł.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r. całorocznego i całodobowego schroniska dla osób bezdomnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; w szczególności zgodnie z art. 48 a ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 poz. 1507), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej” oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896) zwanego dalej „rozporządzeniem” w lokalu Podmiotu, położonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2. W ramach prowadzonego schroniska Podmiot jest zobowiązany zapewnić :

1) 30 miejsc schroniskowych dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia,

2) wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i przechowywanie rzeczy osobistych zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia,

3) możliwość przygotowania posiłku, gorącego napoju, spożywania posiłków i przechowywania żywności; zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia,

4) możliwość wykonania zabiegów higienicznych; zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia;

5) możliwość wyprania i wysuszenia rzeczy, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia;

6) dostęp do miejsca do wizyt osób trzecich;

7) dostęp do środków masowego przekazu i komunikacji;

8) miejsce do nauki i miejsca do zabaw dla dzieci;

9) pomieszczenie do spotkań indywidulanych i miejsca do spotkań grupowych;

10) wydzielone pomieszczenie z dostępem do internetu, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia;

11) w sytuacjach interwencyjnych - żywność, leki i materiały farmaceutyczne oraz higieniczne;

12) niezbędną odzież dla kobiet i dzieci lub jej dezynfekcję i dezynsekcję.

3. Ponadto Podmiot jest zobowiązany do:

1) przeprowadzania bieżących napraw i drobnych remontów lokalu;

2) uzupełniania niezbędnego wyposażenia;

3) zapewnienia pomieszczenia biurowego, magazynów, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

4. W ramach pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Podmiot powinien realizować działania obejmujące, w szczególności:

1) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

2) wyznaczenie celów i opracowanie Indywidualnego Programy Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) z osobą w terminie do 40 dni od dnia przyjęcia osoby do schroniska,

3) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany IPWzB,

4) dokonanie ewaluacji końcowej IPWzB,

5) udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym:

a) wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów,

b) towarzyszenia lub rzecznictwa w kontaktach z organizacjami, instytucjami,

c) motywowania osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, uzyskania mieszkania, podejmowania leczenia,

d) porady, działania edukacyjne w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia.

5. Ponadto Podmiot jest zobowiązany do :

1) udzielania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych; a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;

2) zapewnienia usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście

z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej realizowane m.in. poprzez zapewnienie pomocy innych specjalistów, np.:

a) pracownika socjalnego;

b) specjalistów, o których mowa pkt 4) dotyczącym zakresu kadrowego;

oraz zapewnienia:

c) uczestnictwa w grupach wsparcia;

d) treningi umiejętności społecznych;

e) treningi umiejętności rozwiązywania problemów społecznych;

f) treningi ułatwiające prowadzenie gospodarstwa domowego;

g) przedsięwzięcia i projekty socjalne.

6. Realizowane działania pracownika socjalnego i zatrudnionych specjalistów oraz ich rezultaty powinny być dokumentowane, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności powinna być prowadzona: ocena sytuacji /funkcjonowania osoby (diagnoza), IPWzB, ocena i zmiana IPWzB, ewaluacja końcowa, karty działań pracownika socjalnego i pozostałych specjalistów).

7. Podmiot zobowiązany jest także do:

1) przyjęcia osoby wskazanej przez Realizatora zadania lub osoby wymagającej pomocy w trybie nagłym;

2) współpracy z Realizatorem zadania w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby,

w szczególności organizowanie spotkań w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konsultacji z pracownikami Realizatora zadania;

3) przekazania Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu pracy socjalnej oraz o jej zakończeniu, przerwaniu lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji;

przygotowania opinii o funkcjonowaniu osoby objętej pomocą na wniosek Realizatora zadania;

4) organizacji pracy zatrudnionego personelu, w ten sposób, aby personel pracował metodą zespołu interdyscyplinarnego, poprzez angażowanie do udziału w opracowaniu i realizacji IPWzB zatrudnionych specjalistów.

8. W zakresie kadrowym Podmiot jest zobowiązany do:

1) zapewnienia kierownika ośrodka spełniającego wymagania określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej;

2) zapewnienia przez całą dobę opieki przez co najmniej 1 opiekuna, posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g ustawy o pomocy społecznej ;

3) zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

4) zapewnienia fakultatywnie, w zależności od potrzeb mieszkańców, innych specjalistów np.: psychologa, pedagoga, terapeutę, posiadających odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

5) niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o zatrudnionych osobach zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione;

6) zapewnienia superwizji oraz odpowiednich szkoleń dla pracowników schroniska.

9. W zakresie administracyjnym Podmiot jest zobowiązany do:

1) przygotowania „Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla kobiet z dziećmi” oraz „Regulaminu korzystania ze Schroniska” oraz przedłożenia ich do akceptacji Dyrektora MOPS w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

2) w dniu przyjęcia osoby do placówki zapoznania jej z „Regulaminem korzystania ze Schroniska”;

3) niezwłocznego informowania Realizatora zadania o przybyciu danej osoby do schroniska oraz jej opuszczenia;

4) pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadania, w szczególności w formie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz realizowanego zadania;

5) pobierania od osób bezdomnych przebywających w schronisku odpłatności za pobyt w wysokości ustalonej, zgodnie z uchwałą Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 8962 z późn. zm.)

6) w decyzji administracyjnej w sprawie schronienia oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków;

7) przekazywania mieszkankom korespondencji kierowanej przez MOPS Kraków,

8) dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania, w szczególności zadań realizowanych przez zatrudniony personel;

9) prowadzenia ewidencji osób objętych pomocą;

10) zaplanowania kosztów realizacji zadania w ten sposób, aby z rocznej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zdania na żywność, leki i środki farmaceutyczne została przeznaczona kwota nie wyższa niż 10 000 zł rocznie w latach: 2021-2023 oraz nie więcej niż 7 500 zł w roku 2020 oraz nie więcej niż 2 500 z w roku 2024.

10. W zakresie sprawozdawczym, Podmiot jest zobowiązany przedkładać:

1) sprawozdania z wykonania zadania publicznego objętego umową, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), (załącznik nr 1 do ogłoszenia), w terminach określonych w umowie dotacyjnej,

2) kwartalne informacje dotyczące pracy specjalistów sporządzone zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora zadania, w terminach określonych w umowie dotacyjnej,

3) miesięczną ewidencję osób objętych pomocą zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora zadania, w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. . z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego będzie zapewnienie bezdomnym kobietom z dziećmi i kobietom w ciąży, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Poprawa sytuacji bytowej bezdomnych kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży poprzez zapewnienie schronienia, możliwości dokonania zabiegów higienicznych i możliwości przygotowania posiłku (30 miejsc) dla minimum 50 bezdomnych kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w skali roku.

2. Poprawa funkcjonowania społecznego osób poprzez zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej w formie projektów i przedsięwzięć dostosowanych do potrzeb tych osób: minimum 14 projektów i przedsięwzięć w ciągu roku, minimum 1 trening umiejętności.

3. Wyjście z bezdomności rozumiane jako zamieszkanie w lokalu mieszkalnym, pokoju - minimum 4 rodzin w skali roku.

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 3 marca 2020 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama