Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

11. edycja konkursu „Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”
Odpowiedzi na pytania w zakresie Konkursu będą udzielane za pośrednictwem numeru telefonu 34 366 85 86 w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w okresie naboru wniosków, tj. od 10.02.2020 do 06.03.2020 r. Pytania szczegółowe prosimy przesyłać także na adres e-mail: fundacja@cemex.com
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 8 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” prowadzi nabór projektów w 11. edycji konkursu „Fabryka Pomysłów”. Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kluby sportowe, gminne ośrodki kultury i spółdzielnie socjalne w określonych lokalizacjach do 6 marca 2020 roku.

Podmioty uprawnione

Statutowo:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
 6. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
 7. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).
 8. Gminne ośrodki kultury działające na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami).

Wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, realizowanych w określonych w regulaminie miastach i gminach.

Rodzaje realizowanych projektów

Rodzaj I - Edukacja
Rodzaj II - Ekologia
Rodzaj III - Kultura
Rodzaj IV - Programy obywatelskie
Rodzaj V - Sport
Rodzaj VI - Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym)

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi Wnioskodawcy.

Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:

 • wyrównywania szans edukacyjnych
 • wsparcia rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
 • zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
 • zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
 • inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Typy dotacji:

 • maksymalnie do 8 tys. złotych brutto

Każdy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ciągu jednego naboru.

Kwota dotacji z Konkursu Grantowego nie może przekroczyć 90% całościowych projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów finansowych realizowanego projektu z innych źródeł.

W procesie rozdzielania środków finansowych na wybrane w Konkursie wnioski, Rada Fundacji może przyznać kwotę niższą niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę, jeśli uzna, iż cele projektu mogą zostać osiągnięte przy niższym wsparciu finansowym.

Dotacja udzielana jest w złotych polskich w wysokości brutto.

W Konkursie biorą udział projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31.12.2020 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to okres do końca roku szkolnego 2020/2021).

Formularz wniosku należy złożyć: od godz. 12:00 w dniu 10.02.2020 r. do 06.03.2020 r. do godz. 24:00

Ogłoszenie wyników nastąpi: do 06 maja 2020 r.

Pierwszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektów: 18.05.2020 r.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” organizuje otwarty konkurs „Fabryka Pomysłów” od 2009 roku. Od tamtej pory, zostały przyznane243 granty finansowe na realizację projektów lokalnych. Konkurs „Fabryka Pomysłów” jest jednym z filarów działalności Fundacji CEMEX, obok programu wolontariatu pracowniczego, który w tym roku realizowany jest po raz 11. Celem działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” jest wsparcie oddolnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców społeczności lokalnych w miejscowościach, w których firma CEMEX Polska realizuje swoje działania produkcyjne.

Reklama