Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

23/2020 Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 20% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 23/2020 Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem otwartego konkursu ofert nr 23/2020 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” jest:

  1. przeprowadzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej;
  2. nabycie podstawowych umiejętności pływania;
  3. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych;
  4. wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma dostępu do pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.   Zajęcia nauki pływania muszą spełniać następujące warunki:zajęcia sportowe dla uczniów będą realizowane w terminie od 3 lutego 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. , zajęcia powinny odbywać się na krytych pływalniach,powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, powinny odbywać się w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może być wyższa, niż: 100 zł jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć 180 zł w przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć. W  projekcie  nie  przewiduje  się   pobierania  opłat  od  uczestniczących w  zajęciach uczniów. Wybrany w konkursie podmiot będzie pełnił funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego doświadczenia i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym ogólnopolskiego programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego.Przewidywana jest współpraca z 80 gminami znajdującymi się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz objęcie wsparciem minimum 6 000 uczniów. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2020 nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama