Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

23/2020 Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 20% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 23/2020 Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem otwartego konkursu ofert nr 23/2020 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” jest:

  1. przeprowadzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej;
  2. nabycie podstawowych umiejętności pływania;
  3. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych;
  4. wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma dostępu do pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.   Zajęcia nauki pływania muszą spełniać następujące warunki:zajęcia sportowe dla uczniów będą realizowane w terminie od 3 lutego 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. , zajęcia powinny odbywać się na krytych pływalniach,powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, powinny odbywać się w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może być wyższa, niż: 100 zł jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć 180 zł w przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć. W  projekcie  nie  przewiduje  się   pobierania  opłat  od  uczestniczących w  zajęciach uczniów. Wybrany w konkursie podmiot będzie pełnił funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego doświadczenia i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym ogólnopolskiego programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego.Przewidywana jest współpraca z 80 gminami znajdującymi się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz objęcie wsparciem minimum 6 000 uczniów. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2020 nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama