Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 06.03.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Nazwa zdania:

„Kibice razem”

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu lokalnego ośrodka w ramach realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych.

3. Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie poprzez tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców, popularyzacja sportu oraz zdrowego i aktywnego trybu życia, a także aktywizacja kibiców niepełnosprawnych poprzez zachęcanie i tworzenie warunków dla tej grupy kibiców.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym Szczecin – miasto wysokiej jakości życia.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Organizacje wykazują tylko finansowy wkład własny.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu.
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama