Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 06.03.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Nazwa zdania:

„Kibice razem”

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu lokalnego ośrodka w ramach realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych.

3. Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie poprzez tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców, popularyzacja sportu oraz zdrowego i aktywnego trybu życia, a także aktywizacja kibiców niepełnosprawnych poprzez zachęcanie i tworzenie warunków dla tej grupy kibiców.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym  Szczecin – miasto wysokiej jakości życia.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Organizacje wykazują tylko finansowy wkład własny. 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. 
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama