Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

POLITYKA SENIORALNA - Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POLITYKA SENIORALNA - Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów - kwota 100 000,00 zł.

Informacje specyfikujące zadanie nr 4:
Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów:

1) celem zadania jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów;

2) działania projektowe obejmować powinny w szczególności:

a) stworzenie interaktywnej mapy dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów w każdym z podregionów województwa mazowieckiego, która będzie dostępna na domenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,

b) upowszechnienie informacji o interaktywnej mapie w urzędach gmin oraz powiatów województwa mazowieckiego,

c) wydanie mapy w wersji papierowej – w formie miniprzewodnika, w ilości minimum 2 tysięcy egzemplarzy,

d) dystrybucję miniprzewodnika do urzędów gmin oraz powiatów województwa mazowieckiego;

3)  w ramach oceny merytorycznej nie wyznacza się dodatkowych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama