Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

POLITYKA SENIORALNA - Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POLITYKA SENIORALNA - Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów - kwota 100 000,00 zł.

Informacje specyfikujące zadanie nr 4:
Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów:

1) celem zadania jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów;

2) działania projektowe obejmować powinny w szczególności:

a) stworzenie interaktywnej mapy dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów w każdym z podregionów województwa mazowieckiego, która będzie dostępna na domenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,

b) upowszechnienie informacji o interaktywnej mapie w urzędach gmin oraz powiatów województwa mazowieckiego,

c) wydanie mapy w wersji papierowej – w formie miniprzewodnika, w ilości minimum 2 tysięcy egzemplarzy,

d) dystrybucję miniprzewodnika do urzędów gmin oraz powiatów województwa mazowieckiego;

3)  w ramach oceny merytorycznej nie wyznacza się dodatkowych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama