Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

POLITYKA SENIORALNA - Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POLITYKA SENIORALNA - Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek - kwota 300 000,00 zł.

Informacje specyfikujące zadanie nr 3:
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek:

1) celem zadania jest stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie;

2) działania projektowe obejmować powinny w szczególności;

a) promocję zadania;

b) realizację tzw. „pakietów edukacyjnych” w oparciu o dotychczas rozpoznane potrzeby w zakresie edukacji seniorów w województwie mazowieckim;

c) podjęcie niefinansowego partnerstwa z co najmniej 20 podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów);

3)  w ramach oceny merytorycznej premiowane będzie spełnienie następujących kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego: w ramach oceny merytorycznej premiowane będzie spełnienie następującego kryterium wynikającego ze specyfiki zadania konkursowego: nawiązanie współpracy partnerskiej (od 0 do 10 punktów, z czego każdy jeden dodatkowy punkt przyznany zostanie za wskazanie jednego podmiotu wraz z określeniem zakresu współpracy, powyżej 20 wymaganych w działaniach projektowych z zastrzeżeniem, że Oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 10 punktów) – niefinansowa współpraca partnerska z podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama