Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

POLITYKA SENIORALNA - Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POLITYKA SENIORALNA - Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek - kwota 300 000,00 zł.

Informacje specyfikujące zadanie nr 3:
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek:

1) celem zadania jest stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie;

2) działania projektowe obejmować powinny w szczególności;

a) promocję zadania;

b) realizację tzw. „pakietów edukacyjnych” w oparciu o dotychczas rozpoznane potrzeby w zakresie edukacji seniorów w województwie mazowieckim;

c) podjęcie niefinansowego partnerstwa z co najmniej 20 podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów);

3)  w ramach oceny merytorycznej premiowane będzie spełnienie następujących kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego: w ramach oceny merytorycznej premiowane będzie spełnienie następującego kryterium wynikającego ze specyfiki zadania konkursowego: nawiązanie współpracy partnerskiej (od 0 do 10 punktów, z czego każdy jeden dodatkowy punkt przyznany zostanie za wskazanie jednego podmiotu wraz z określeniem zakresu współpracy, powyżej 20 wymaganych w działaniach projektowych z zastrzeżeniem, że Oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 10 punktów) – niefinansowa współpraca partnerska z podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama