Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze...

Reklama
Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach
Nabór od 14.02.2020 do 09.03.2020 23:59
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Emisji i Ochrony Powietrza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Celami realizacji zadania są:

 1. upowszechnienie wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem,
 2. zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu jakości powietrza
  na zdrowie człowieka oraz wpływu każdego człowieka na stan powietrza,
 3. zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu hałasu na zdrowie człowieka oraz możliwości ograniczenia hałasu w środowisku,
 4. promocja rozwiązań wpływających na poprawę jakości powietrza i/lub ochronę środowiska przed hałasem oraz docelowo na zdrowie mieszkańców.

Odbiorcami projektów mogą być:

 1. osoby indywidualne, tj. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
 2. szkoły, jednostki oświatowe.

Katalog grup docelowych nie jest zamknięty, dobór grupy docelowej powinien
być dostosowany do specyfiki danego zadania konkursowego.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

 1. prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: organizacja konferencji, wykładów, warsztatów, spotkań, konkursów, festynów, warsztatów, emisja audycji, spotów, teledysków, itp.,
 2. opracowanie, wydruk i dystrybucja broszur, publikacji, ulotek informujących
  o problemie zanieczyszczenia powietrza i/lub wpływie hałasu na środowisko,
 3. przygotowanie audycji, spotów, teledysków związanych z tematyką ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

 1. liczba osób będących odbiorcami zadania,
 2. liczba szkół i jednostek oświatowych będących odbiorcami zadania,
 3. liczba egzemplarzy publikacji, ulotek, materiałów informacyjnych i edukacyjnych dostarczonych do odbiorców zadania,
 4. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np.: liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielona odbiorcom np. warsztatów, wykładów, audycji.

Katalog wskaźników rezultatów nie jest zamknięty i powinien być dobrany oraz oszacowany
w zależności od specyfiki danego zadania konkursowego.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfikacją zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. zadania realizowane jednocześnie w obydwu zakresach tzn. w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem – 10 punktów,
 2. zadania w ramach których będą realizowane działania informacyjno-edukacyjne, prowadzące do zwiększenia świadomości mieszkańców Mazowsza w zakresie zapisów uchwały antysmogowej (Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) i konieczności ich przestrzegania oraz przypominające o terminach wejścia w życia poszczególnych zapisów uchwały antysmogowej – od 0 do 10 punktów, w tym dla działań w zakresie upowszechniania wiedzy mieszkańców dotyczącej zakazu stosowania określonych paliw w instalacjach (czym nie można palić w kotłach, piecach i kominkach) o których mowa w § 4
  ww. uchwały – 5 punktów, dla działań w zakresie upowszechniania wiedzy mieszkańców dotyczących terminów obowiązywania wymagań dla instalacji (jakich kotłów, pieców i kominków można używać) określonych w § 10 pkt. 2 i pkt 3 uchwały – 5 punktów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama