Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zadanie 3: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera...

Reklama
Zadanie 3: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2020
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 493,338 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie 3: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2020.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Konkurs dotyczy zadania nr 3 wymienionego w ogłoszeniu konkursowym.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin

493 338,00

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie dotyczącym Zadania 3 oraz nie więcej niż 2 oferty w całym konkursie dotyczącym obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” opublikowanym w systemie Witkac.pl w formie 3 zadań konkursowych o nomenklaturze MCPS.PSP, o ile każda oferta dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem tj:

Zadanie nr 1 - Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

Zadanie nr 2 - Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,

Zadanie nr 3 - Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin

Informacje specyfikujące zadanie:

Celem głównym realizacji zadań jest poprawa dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form oparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapobiegania ich stygmatyzacji.

Odbiorcami zadań publicznych są mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zadanie nr 3:

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin – zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, polegające na wsparciu osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin i opiekunów. Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

1. nawiązanie współpracy partnerskiej (od +1 pkt do +3 pkt) – współpraca partnerska[1] z ŚDS, WTZ, grupą samopomocową, grupą wsparcia, OIK:

     a. +1 pkt za 1 wskazany podmiot wraz z określeniem zakresu współpracy,
     b. +2 pkt za 2 wskazane podmioty wraz z określeniem zakresu współpracy,
     c. +3 pkt za 3 lub więcej wskazane podmioty wraz z określeniem zakresu współpracy;

2. utworzenie grupy wspierającej (+2 pkt) – grupa wspierająca rozumiana jako grupa wsparcia, grupa samopomocowa, lokalna koalicja na rzecz wsparcia osób chorujących psychicznie, punkt konsultacyjny;
3. bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich (od +1 pkt do +4 pkt) – +1 pkt za bezpośrednie działanie na terenie każdej kolejnej gminy wiejskiej, maksymalnie oferent otrzyma 4 pkt;
4. ujęcie w ofercie szkolenia dla kadr instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji (+1 pkt).

[1]     Oferent deklarujący nawiązanie współpracy partnerskiej zobowiązany będzie do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Stronami (Oferentem a Partnerem), ze wskazaniem nazwy zadania publicznego, podziałem ról oraz podpisanego w trakcie realizacji zadania publicznego przez upoważnione osoby reprezentujące Strony.

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama