Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu...

Reklama
POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 1,6 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - kwota 1 600 000,00 zł.

Informacje specyfikujące zadanie nr 1:
Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną:

1) celem zadania jest podjęcie lub zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej;

2) działania projektowe obejmować powinny w szczególności wspieranie i umożliwianie aktywnego starzenia się oraz prowadzenie w dalszym ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia np. poprzez zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu, dostępu do nowych mediów cyfrowych, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, organizację warsztatów skierowanych do seniorów, organizację wydarzeń skierowanych do seniorów itp.;

3)  w ramach oceny merytorycznej premiowane będzie spełnienie następujących kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

a) nawiązanie współpracy partnerskiej (od 0 do 4 punktów, z czego każdy jeden dodatkowy punkt przyznany zostanie za wskazanie jednego podmiotu wraz z określeniem zakresu współpracy z zastrzeżeniem, że Oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 4 punkty) – niefinansowa współpraca partnerska  z podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów,

b) bezpośrednie działania  na rzecz mieszkańców gmin wiejskich (od 0 do 6 punktów, z czego każdy jeden dodatkowy punkt przyznany zostanie za bezpośrednie działanie na rzecz mieszkańców jednej gminy wiejskiej z zastrzeżeniem, że Oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej, niż 6 punktów).

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama