Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zadanie 1 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie 1 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 2020.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Konkurs dotyczy zadania nr 1 wymienionego w ogłoszeniu konkursowym.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin  

500 000,00

 

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie dotyczącym Zadania 1 oraz nie więcej niż 2 oferty w całym konkursie dotyczącym obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” opublikowanym w systemie Witkac.pl w formie 3 zadań konkursowych o nomenklaturze MCPS.PSP, o ile każda oferta dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem tj:

Zadanie nr 1 - Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

Zadanie nr 2 - Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,

Zadanie nr 3 - Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin

 

Informacje specyfikujące zadanie:

Celem głównym realizacji zadań jest poprawa dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form oparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapobiegania ich stygmatyzacji.

Odbiorcami zadań publicznych są mieszkańcy województwa mazowieckiego

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, polegające na udzielaniu długofalowego wsparcia w celu ułatwienia samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej osób chorujących psychicznie, osób po doświadczeniu kryzysu psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów. Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

1. nawiązanie współpracy partnerskiej (od +1 pkt do +3 pkt) – współpraca partnerska[1]
    z ŚDS, WTZ, grupą samopomocową, grupą wsparcia, OIK, itp.:

  1. +1 pkt za 1 wskazany podmiot wraz z określeniem zakresu współpracy,
  2. +2 pkt za 2 wskazane podmioty wraz z określeniem zakresu współpracy,
  3. +3 pkt za 3 lub więcej wskazane podmioty wraz z określeniem zakresu współpracy
    doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

2. doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (+1 pkt) – charakter wykazanej współpracy powinien być zbieżny z przedmiotem zadania;

3. utworzenie grupy wspierającej (+2 pkt): grupa wspierająca rozumiana jako grupa wsparcia, grupa samopomocowa, lokalna koalicja na rzecz wsparcia osób chorujących psychicznie, punkt konsultacyjny;

4. elementy kampanii informacyjnej/programu destygmatyzacji (od 0 pkt do +4 pkt) – wykazanie w ofercie elementów kampanii zapobiegającej stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi i zmieniającej
    niechętnych wobec nich postaw społecznych.

[1]     Oferent deklarujący nawiązanie współpracy partnerskiej zobowiązany będzie do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Stronami (Oferentem a Partnerem), ze wskazaniem nazwy zadania publicznego, podziałem ról oraz podpisanego w trakcie realizacji zadania publicznego przez upoważnione osoby reprezentujące Strony.

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama