Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zadanie 1 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność...

Reklama
Zadanie 1 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 2020
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie 1 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 2020.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Konkurs dotyczy zadania nr 1 wymienionego w ogłoszeniu konkursowym.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin  

500 000,00

 

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie dotyczącym Zadania 1 oraz nie więcej niż 2 oferty w całym konkursie dotyczącym obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” opublikowanym w systemie Witkac.pl w formie 3 zadań konkursowych o nomenklaturze MCPS.PSP, o ile każda oferta dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem tj:

Zadanie nr 1 - Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

Zadanie nr 2 - Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,

Zadanie nr 3 - Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin

 

Informacje specyfikujące zadanie:

Celem głównym realizacji zadań jest poprawa dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form oparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapobiegania ich stygmatyzacji.

Odbiorcami zadań publicznych są mieszkańcy województwa mazowieckiego

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, polegające na udzielaniu długofalowego wsparcia w celu ułatwienia samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej osób chorujących psychicznie, osób po doświadczeniu kryzysu psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów. Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

1. nawiązanie współpracy partnerskiej (od +1 pkt do +3 pkt) – współpraca partnerska[1]
    z ŚDS, WTZ, grupą samopomocową, grupą wsparcia, OIK, itp.:

  1. +1 pkt za 1 wskazany podmiot wraz z określeniem zakresu współpracy,
  2. +2 pkt za 2 wskazane podmioty wraz z określeniem zakresu współpracy,
  3. +3 pkt za 3 lub więcej wskazane podmioty wraz z określeniem zakresu współpracy
    doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

2. doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (+1 pkt) – charakter wykazanej współpracy powinien być zbieżny z przedmiotem zadania;

3. utworzenie grupy wspierającej (+2 pkt): grupa wspierająca rozumiana jako grupa wsparcia, grupa samopomocowa, lokalna koalicja na rzecz wsparcia osób chorujących psychicznie, punkt konsultacyjny;

4. elementy kampanii informacyjnej/programu destygmatyzacji (od 0 pkt do +4 pkt) – wykazanie w ofercie elementów kampanii zapobiegającej stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi i zmieniającej
    niechętnych wobec nich postaw społecznych.

[1]     Oferent deklarujący nawiązanie współpracy partnerskiej zobowiązany będzie do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Stronami (Oferentem a Partnerem), ze wskazaniem nazwy zadania publicznego, podziałem ról oraz podpisanego w trakcie realizacji zadania publicznego przez upoważnione osoby reprezentujące Strony.

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama