Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Niepełnosprawni
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin

300 000,00

 

 

Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, polegające na udzieleniu wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu oraz przeciwdziałaniu utracie niezależności osób ociemniałych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form oparcia i pomocy dla tych osób oraz zapobiegania ich stygmatyzacji. 

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Informacje specyfikujące zadanie:

Założenia zadań publicznych zostały opracowane w oparciu o „Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” w zakresie długotrwałej lub ciężkiej choroby, "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" oraz Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2017-2022.

 

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

1) bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich (od +2 pkt do +6 pkt):

a. +2 pkt za bezpośrednie działanie na terenie 1 gminy wiejskiej,

b. +4 pkt za bezpośrednie działania na terenie 2 gmin wiejskich,

c. +6 pkt za bezpośrednie działania na terenie 3 lub więcej gmin wiejskich;

2) wzrost kompetencji przedstawicieli służb i instytucji (od 0 do +4 pkt);

3) elementy kampanii informacyjnej/programu destygmatyzacji (od 0 do +10 pkt): wykazanie w ofercie elementów kampanii zapobiegającej stygmatyzacji osób ociemniałych i słabowidzących.

UWAGA: Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. oferty.

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama