Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Niepełnosprawni
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin

300 000,00

 

 

Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, polegające na udzieleniu wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu oraz przeciwdziałaniu utracie niezależności osób ociemniałych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form oparcia i pomocy dla tych osób oraz zapobiegania ich stygmatyzacji. 

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Informacje specyfikujące zadanie:

Założenia zadań publicznych zostały opracowane w oparciu o „Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” w zakresie długotrwałej lub ciężkiej choroby, "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" oraz Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2017-2022.

 

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

1) bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich (od +2 pkt do +6 pkt):

a. +2 pkt za bezpośrednie działanie na terenie 1 gminy wiejskiej,

b. +4 pkt za bezpośrednie działania na terenie 2 gmin wiejskich,

c. +6 pkt za bezpośrednie działania na terenie 3 lub więcej gmin wiejskich;

2) wzrost kompetencji przedstawicieli służb i instytucji (od 0 do +4 pkt);

3) elementy kampanii informacyjnej/programu destygmatyzacji (od 0 do +10 pkt): wykazanie w ofercie elementów kampanii zapobiegającej stygmatyzacji osób ociemniałych i słabowidzących.

UWAGA: Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. oferty.

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama