Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Reklama
Nabór od 29.02.2020 do 12.03.2020 12:00
Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych
Punkt kontaktowy:konkurs.asystent@men.gov.pl
Łączny budżet 24,472 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Typ operacji: Wypracowanie rozwiązań na rzecz uruchomienia w szkołach usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

  1. wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych, włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK),
  2. przygotowanie kadry asystentów uczniów,
  3. pilotaż finansowania usług asystenckich.

Termin naboru wniosków

od 29 lutego 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Pierwsza runda naboru:

od 29 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 24 471 744,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Kto może składać wnioski

Beneficjentem (Grantodawcą) jest podmiot posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu:

  • edukacji włączającej lub
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub
  • specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym dla osób dorosłych lub
  • usług asystenckich

dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie.

Beneficjent lub partner do realizacji projektu zaangażuje kadrę posiadającą doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów grantowych.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Ponadto, celem konkursu jest włączenie kwalifikacji „asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK, jak również przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. W ramach projektu beneficjent (Grantodawca) w otwartym naborze udzieli jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym i fizycznym będącym organami prowadzącymi szkoły/przedszkola, które posiadają oddziały ogólnodostępne, granty na zatrudnienie minimum 640 osób, wykonujących zadania asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20.

Reklama